ReadyPlanet.com
dot
อำเภอเชียงคาน มะพร้าวแก้ว article

ผ้าห่ม
ผ้าห่ม (รหัสโอทอป 420300445201)
กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศาลาเฟือง 71 หมู่ 5 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ติดต่อ : คุณทองดัด ไขมีเพชร โทร : 08 3361 8923

 

ผ้าห่มนวม
ผ้าห่มนวม (รหัสโอทอป 420300154701)
กลุ่มสตรีทำผ้าห่มนวมและหมอนอเนกประสงค์ 530 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ติดต่อ : คุณสมจินตนา สายจันทร์ โทร : 042 821171, 08 1263 4271

 

มะพร้าวแก้ว
มะพร้าวแก้ว แผ่น C ทำจากมะพร้าวทึนทึก หรือมะพร้าวอ่อน (7750)
กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว 3/3 หมู่ 4 บ้านน้อย ถนนร่วมใจนฤมิตร ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ติดต่อ : คุณปราณี แก่นสียา โทร :0-4282-1938, 08-3335-0604 e-mail : cddloei@chaiyo.com

 

มะพร้าวแก้ว
มะพร้าวแก้ว (3150)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ 1/7 หมู่ 4 บ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ติดต่อ : คุณจรูญ บานจูม โทร : 042 854642, 042 821642, 08 1749 0269

 

กระปุกออมสิน
กระปุกออมสิน ผลิตจากกะลามะพร้าว (รหัสโอทอป 420301194902)
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 3/1 น้อย หมู่ 4 ร่วมใจนฤมิตร ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ติดต่อ : นายแสง จันกันทะ โทร :08-4791-9841

 

กล้วยอบเนย
กล้วยอบเนย(OTOP)*
กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว 3/3 หมู่ 4 บ้านน้อย ถนนร่วมใจนฤมิตร ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ติดต่อ : คุณปราณี แก่นสียา โทร :0-4282-1938, 08-3335-0604 e-mail : cddloei@chaiyo.com

 

 

ผ้าฝ้ายทอมือ
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ ทอด้วยกี่พื้นบ้าน ลายหยาดน้ำฝน ทำด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สวยงาม มีให้เลือกมากมาย (OTOP)
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด 20/2 หมู่ 12 บ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ติดต่อ : นางแป้น ซ้อนเปียยูง โทร : 09 8400717

 

ผ้าฝ้ายทอมือ
ผ้าฝ้ายทอมือ(OTOP)*
กลุ่มผลิตผ้าฝ้ายทอมือ เลขที่ 3 หมู่ 4 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ติดต่อ : นางหนูไผ่ ชาวนา โทร :01 0543464

 

ผ้าฝ้ายทอมือลายผสม
ผ้าฝ้ายทอมือลายผสม (รหัสโอทอป 420300364701)
กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านไทดำ (ฟื้นฟู) บ้านนาป่าหนาด 57/2 หมู่ 4 บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ติดต่อ : คุณสำลาน กรมทอง โทร : 086 035 4738, 081 873 3895
ผ้าฝ้ายทอมือสอดดิ้น
ผ้าฝ้ายทอมือสอดดิ้น(OTOP)*
กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านไทดำ (ฟื้นฟู) บ้านนาป่าหนาด 57/2 หมู่ 4 บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ติดต่อ : คุณสำลาน กรมทอง โทร : 086 035 4738, 081 873 3895

 

ผ้ารองจาน
ผ้ารองจาน (รหัสโอทอป 420300184901)
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด 20/2 หมู่ 12 บ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ติดต่อ : นางแป้น ซ้อนเปียยูง โทร : 09 8400717

มะพร้าวแก้ว
มะพร้าวแก้วแผ่น (3150)
กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว 3/3 หมู่ 4 บ้านน้อย ถนนร่วมใจนฤมิตร ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ติดต่อ : คุณปราณี แก่นสียา โทร :0-4282-1938, 08-3335-0604 e-mail : cddloei@chaiyo.com
มะพร้าวแก้ว
มะพร้าวแก้ว แผ่น A ทำจากมะพร้าวทึนทึก หรือมะพร้าวอ่อน (7750)
กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว 3/3 หมู่ 4 บ้านน้อย ถนนร่วมใจนฤมิตร ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ติดต่อ : คุณปราณี แก่นสียา โทร :0-4282-1938, 08-3335-0604 e-mail : cddloei@chaiyo.com
มะพร้าวแก้ว
มะพร้าวแก้ว แผ่น B ทำจากมะพร้าวทึนทึก หรือมะพร้าวอ่อน (7750)
กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว 3/3 หมู่ 4 บ้านน้อย ถนนร่วมใจนฤมิตร ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ติดต่อ : คุณปราณี แก่นสียา โทร :0-4282-1938, 08-3335-0604 e-mail : cddloei@chaiyo.com
มะพร้าวแก้วแผ่น
มะพร้าวแก้วแผ่น (รหัสโอทอป 420300574901)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ 1/7 หมู่ 4 บ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ติดต่อ : คุณจรูญ บานจูม โทร : 042 854642, 042 821642, 08 1749 0269
มะพร้าวแก้วแผ่น
มะพร้าวแก้วแผ่น (รหัสโอทอป 420300554901)
กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย 27/2 หมู่ 4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ติดต่อ : คุณนุกูล ไชยเสนา โทร : 042 821938, 08 9943 0754
มะพร้าวแก้วแผ่น
มะพร้าวแก้วแผ่น(OTOP)*
กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว 3/3 หมู่ 4 บ้านน้อย ถนนร่วมใจนฤมิตร ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ติดต่อ : คุณปราณี แก่นสียา โทร :0-4282-1938, 08-3335-0604 e-mail : cddloei@chaiyo.com
มะพร้าวแก้วเส้น
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเนื้อมะพร้าวล้วน ๆ เคี่ยวกับน้ำตาลทรายจนอิ่มตัว มีเนื้อนุ่ม หวาน หอม อร่อย กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ โดยเน้นความสะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีสารเจือปน (OTOP)
กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว 3/3 หมู่ 4 บ้านน้อย ถนนร่วมใจนฤมิตร ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ติดต่อ : คุณปราณี แก่นสียา โทร :0-4282-1938, 08-3335-0604 e-mail : cddloei@chaiyo.com
มะพร้าวแก้วอ่อน ตราเคียงเลย
มะพร้าวแก้วอ่อน ตราเคียงเลย (รหัสโอทอป 420300564907)
กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย 40/14 น้อย หมู่ 4 ร่วมใจนฤมิตร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ติดต่อ : นางอภิสรา ธรรมมาพา โทร :08-1871-2054

 

หมวกสาน
หมวกสาน (รหัสโอทอป 420300164701)
กลุ่มจักสานบ้านนาบอน 58/3 หมู่ 9 บ้านนาบอน ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 ติดต่อ : คุณอนุชิต มาอ้วน โทร : 042 855045, 042 821611, 08 7858 7624
สินค้าโอท็อปทั่วเลย

อำเภอด่านซ้าย เทอร์โมมิเตอร์ผีตาโขน article
อำเภอภูหลวง ไม้กวาดจากดอกหญ้า article
อำเภอท่าลี่ เฟอร์นิเจอร์หวาย/ผ้าทอมือ article
อำเภอผาขาว ผ้าไหมมัดหมี่ article
อำเภอนาด้วง ผ้าขาวม้า article
อำเภอภูกระดึง ข้าวเกรียบผักผลไม้ article
อำเภอปากชม ขนมนางเล็ด หอมสมุนไพร article
อำเภอวังสะพุง กระเป๋าจักสานไม้ไผ่ article
อำเภอเมืองเลย สมุนไพรลูกยอ article
อำเภอภูเรือ น้ำผึ้งเดือนห้า 100% article
อำเภอนาแห้ว มะคาเดเมียอบเกลือ article
อำเภอหนองหิน เป็ดจากรากไม้ไผ่ article
อำเภอเอราวัณ จักสานจากไม้ไผ่ articleบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com