dot
คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการ ระดับต้น 8 ) วันที่ 4/5/54 article

      เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นายมงคล สุระสัจจะ อธิบกรมการปกครองได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการ ระดับต้น 8 ) และข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษโดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 18 พ.ค.จำนวน 208 ราย นอกจากนี้นายมงคล ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 53 – 54 ให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการ ระดับต้น)โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 18 พ.ค.จำนวน 102 รวมทั้งหมด 310 ตำแหน่ง ดังนี้

1.  นายกรณ์ มาตย์นอก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี
      รักษาการใน ตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น         
      นายอำเภอบึงโขง หลงจังหวัดบึงกาฬ
2 . 
นายโชคชัย วิชิตะกุล จ่าจังหวัดชุมพร เป็น นายอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษ
3.  
นายสมศักดิ์ บุญทำนุก ป้องกันจังหวัดยโสธร รักษาการในตำแหน่งปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน  
      ปกครองอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรเป็นนายอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
4.   
นายสมเกียรติ ดวงมณีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังเป็น
      นายอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์
5.  
นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอตะกั่วป่าจังหวัด
      พังงาเป็นนายอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
6.  
นายธำรงศักดิ์มานะกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
       เป็นนายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
7.   
นายจิรศักดิ์ตะปะโจทย์ ป้องกันจังหวัดระยอง เป็น นายอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย
8.   
นายเกียรติศักดิ์ ป้อมทองคำ จ่าจังหวัดนครสวรรค์ เป็นนายอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
9.   
นายอำนวย โพธิ์ทองปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
       เป็นนายอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
10. 
นายฟูศักดิ์ เดชกล้าปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
        เป็นนายอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
11 .
นายธีระพงศ์เศลารักษ์ ป้องกันจังหวัดอุทัยธานี เป็นนายอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
12 .
นายพรเทพ วัชกีกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด
        เป็นนายอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
13 .
นายธีรพลประเสริฐกุล จ่าจังหวัดสุโขทัย เป็นนายอำเภองาว จังหวัดลำปาง
14 .
นายอำนวยพานทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอตะพานหินรักษาการใน
        ตำแหน่งปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตร เป็นนายอำเภอวังทราย
        พูนจังหวัดพิจิตร
15 .
นายอภิวัฒน์จันทรมณี ป้องกันจังหวัดชัยภูมิ เป็น นายอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
16 .
นายมนต์ชัย พินประเสริฐ จ่าจังหวัดระยอง เป็น นายอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
17 .
นายกิตตินันท์ อรรถบท ป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นนายอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
18 .
นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยงจ่าจังหวัดกำแพงเพชร เป็นนายอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
19 .
นายคำรบ เครือณรงค์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอปากพนังจังหวัด 
       นครศรีธรรมราชเป็นนายอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
20 .
นายจาตุรงค์มณีอ่อน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี
        เป็นนายอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
21 .
นายบุญรัชไกรดิษฐ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา
        เป็นนายอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
22 .
นายประสิทธิ์เปรมจิตร์ หัวหน้ากลุ่มงานตรวจและประสานราชการสำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง
        เป็นนายอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
23 .
นายชนาธิป เสมแย้ม จ่าจังหวัดน่าน เป็นนายอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
24 .
นายพิพัฒน์ ศรีเพ็ชรพันธุ์ จ่าจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
        อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็นนายอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
25 .
นายสมชาย ชำนิ จ่าจังหวัดนครนายกเป็นนายอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
26 .
นายรังสรรค์ รัตนสิงห์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่
        เป็นนายอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 .
นายสุวัฒน์เข็มเพชร ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วยราชการอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์)
        เป็นนายอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
28 .
นายกฤช ร่างน้อยป้องกันจังหวัดเพชรบุรี รักษาการในตำแหน่งปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
        อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีเป็นนายอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
29 .
นายกิตติ หอวรรณภากรหัวหน้ากลุ่มอาวุธปืนและวัตถุระเบิด ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1สำนักการ
        สอบสวนและนิติการ เป็น นายอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
30 . 
นายณัฐวุฒิวีระชุนย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา
        เป็นนายอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
31 . 
นายสมชายไตรทิพย์ชาติสกุล จ่าจังหวัดตาก เป็นนายอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
32 . 
นายรพิสิทธิ์ พิมพ์พัฒน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู รักษาการ
        ในตำแหน่งนายอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภูเป็น นายอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
33 .
นายคนิจ แก่นจันทร์ป้องกันจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นนายอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ__
34 .
นายปรีชามณีวงษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี
        เป็นนายอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
35 .
นายโกวิทย์พิทยาบูรณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา
       
เป็นนายอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
36 .
นางกาญจนาเพ็ชรวิเศษ จ่าจังหวัดสุรินทร์ รักษาการในตำแหน่งปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
        ปกครองอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เป็นนายอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์
37 .
นายพิเนตร เลิศเขมทัตหัวหน้ากลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่เป็นนายอำเภอค่ายบางระจัน
        จังหวัดสิงห์บุรี
38 .
นายวีระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งปลัดอำเภอ
        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางเป็นนายอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
39 . 
นายชาตรี จันทร์วีระชัยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 
            เป็นนายอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
40 .
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี
        เป็นนายอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
41 .
นายสราวุฒิ วรพงษ์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
        เป็นนายอำเภอปง จังหวัดพะเยา
42 .
นายวรณัฏฐ์ หนูรอตปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
        เป็นนายอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
43 .
นายพินิจแก้วจิตคงทอง ป้องกันจังหวัดเชียงราย เป็นนายอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย
44 .
นายเลอพงษ์ สุวานิชปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ
        เป็นนายอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
45 .
นายรณชิต พุทธลาจ่าจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นนายอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
46 .
นายศิริศักดิ์ศิริมังคะลา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการปกครองท้องที่ส่วนระบบการปกครองท้องที่
       สำนักบริหารการปกครองท้องที่เป็น นายอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรี
47 .
นายศุภมิตร เลื่อนสุคันธ์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอพระประแดงจังหวัด
       สมุทรปราการเป็นนายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
48 .
นายยงยุทธป้อมเอี่ยม จ่าจังหวัดสมุทรสงคราม นายอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมา
49 .
นายชาติชาย รัตนภานพ จ่าจังหวัดปราจีนบุรี รักษาการในตำแหน่งปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
       ปกครองอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรีเป็นนายอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
50 .
นายธงชัย ทุ่งโพธิแดงจ่าจังหวัดพิษณุโลก เป็นนายอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
51 .
นายรัฐพลนิโครธานนท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอหัวหินจังหวัด 
      ประจวบคีรีขันธ์เป็นนายอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
52 .
นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
        เป็นนายอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
53 .
นายนักรบ ณ ถลางป้องกันจังหวัดชุมพร เป็นนายอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
54 .
นายภาณุมาศสันติจิตโต จ่าจังหวัดพังงา เป็นนายอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
55 .
นายศิริวัฒน์ พินิจพานิช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น
        เป็นนายอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
56 .
นายสุชิน สุธาชีวะป้องกันจังหวัดตรัง เป็นนายอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
57 .
นายธนยศ ปานขาวปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
        เป็นนายอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
58 .
นายธนพงษ์นิลยกานนท์ จ่าจังหวัดลำปาง เป็นนายอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
59 .
นายเปรมศักดิ์ กีรานนท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
       (
ช่วยราชการสำนักบริหารการทะเบียน)เป็น นายอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
60 .
นายวิชัย จิรฉัตรมงคล จ่าจังหวัดเชียงรายเป็นนายอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
61 .
นายสุวิช ภู่มาลีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอนครชัยศรีรักษาการในตำแหน่ง
        ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอสามพรานอำเภอจังหวัดนครปฐม เป็น นายอำเภอ
          วัดเพลงจังหวัดราชบุรี
62 .
นายบุญเติมรองเลื่อน จ่าจังหวัดยะลา เป็นนายอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
63 .
นายธวัช พรหมอยู่ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี
        เป็นนายอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
64 .
นายกมล สถิรัตน์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
        เป็นนายอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
65 .
นายวุฒิดนัย สวัสดินฤนาทปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองอรัญประเทศ จังหวัด
        สระแก้วเป็นนายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว
66 .
นายชุติเดช มีจันทร์ จ่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นนายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
67 .
นายสุริยัน ณรงค์กูลจ่าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นนายอำเภอละงู จังหวัดสตูล
68 .
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูลหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบทะเบียนทั่วไปส่วนการทะเบียนทั่วไป
        สำนักบริหารการทะเบียน เป็น นายอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย
69 .
นายบัญชา เชาวรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการสำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง
        เป็นนายอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
70 .
นายพูลสุข เพียรพิทักษ์ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่งจ่าจังหวัดชลบุรี เป็น นายอำเภอ
      หนองใหญ่จังหวัดชลบุรี
71 .
นายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรกาล หัวหน้ากลุ่มให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลศูนย์บริการประชาชน
      สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็นนายอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์
72 .
นายกานต์ ศรีบุญลือ ป้องกันจังหวัดมหาสารคามเป็นนายอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
73 .
นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
       เป็นนายอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
74 .
นายชาญศักดิ์ ถวิลหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบ-การทะเบียนราษฎรส่วนการทะเบียนราษฎร
        สำนักบริหารการทะเบียน เป็น นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
75 .
นายสุจินต์ วาจากิจ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษกลุ่มบริการประชาชน ศูนย์บริการประชาชน

      สำนักการสอบสวนและนิติการเป็นนายอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
76 .
นายภรศิษฐ์ บุตรบุญหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ ส่วนการข่าวสำนักกิจการความมั่นคงภายใน
         เป็นนายอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
77 .
นายบรรลือ ชูชาติหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการปกครองท้องที่ส่วนระบบการปกครองท้องที่
        สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็นนายอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
78 .
นายนิคม มณีจันทร์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี
      เป็นนายอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
79 .
นายสุเมธ ธีรนิติปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีเป็น
      นายอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
80 .
นายนิวัฒน์ งามธุระปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านเป็น
        นายอำเภอปัว จังหวัดน่าน
81 .
นายศักดิ์ชัย รุ่งโรจน์วณิชย์ป้องกันจังหวัดนครสวรรค์ เป็นนายอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
82 .
นายไพศาลเหลืองวิชชเจริญ จ่าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นนายอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทรา
83 .
นายณัฐวุฒิ ถุนนอกปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
        เป็นนายอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
84 .
นายณัฐสิญจ์ศรีพงษ์ จ่าจังหวัดตราด เป็นนายอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
85 .
นายประภาสวันเดีย จ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นนายอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
86 .
นายวรากร สิทธิมาลิก หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ 2 (พื้นที่ ส่วนภูมิภาค)ส่วนกำกับและตรวจสอบ
        สำนักการสอบสวนและนิติการเป็นนายอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
87 .
นายสุธี คำมาเมืองป้องกันจังหวัดพิษณุโลก เป็นนายอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
88 .
นายชนพหลส่งเสริม เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสืบสวน
      สอบสวนคดีอาญาส่วนการสอบสวนและรักษาความสงบสำนักการสอบสวนและนิติการ เป็น นายอำเภอ
      สนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
89 .
นายมาโนช อาเรฟ จ่าจังหวัดยะลา (ช่วยราชการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน) เป็นนายอำเภอแม่ลาน
       จังหวัดปัตตานี
90 .
นายมนตรา พรมสินธุ ป้องกันจังหวัดพัทลุงเป็นนายอำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น
91 .
นายอำนาจ อิ่มใจปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัด
      สมุทรสาครเป็นนายอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
92 .
นายสุรศิษฐ์อินทกรอุดม จ่าจังหวัดชัยภูมิ เป็นนายอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
93 .
นายทรงเกียรติ เสียงเจริญ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
      ปราจีนบุรีเป็นนายอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
94 .
นายนพดล มามาก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี
        เป็นนายอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
95 .
นายณัฎฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการปกครองท้องที่ส่วนระบบการปกครองท้องที่
        สำนักบริหารการปกครองท้องที่เป็นนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
96 .
นายบัญชา วัฒนวงศ์ป้องกันจังหวัดจันทบุรี เป็นนายอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
97 .
นายธำรงศักดิ์โพธิสูง ป้องกันจังหวัดนครพนม เป็นนายอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
98 .
นายปรีชาคุ้มวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์
      ธานีเป็นนายอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
99 .
นายกิติชัยวิชญคุปต์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        เป็นนายอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
100.
นายสมโภชศุขวัฒนา จ่าจังหวัดสกลนคร เป็นนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
101 .
นายทัพพ์ประเสริฐ ชัยโฉม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอหนองไผ่จังหวัด
        เพชรบูรณ์เป็นนายอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
102 .
นายมนัสพนธ์ธนาสุภาพันธ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอแก่งคอยจังหวัด
        สระบุรีเป็นนายอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
103.
นายกมลประเสริฐกุล นายอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นนายอำเภอนาโยงจังหวัดตรัง
104.
นายกฤตชนัย ศรีสุริยจันทร์ นายอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนคร เป็น นายอำเภอสุวรรณคูหา
           จังหวัดหนองบัวลำภู
105.
นายกฤษฎาแก้วสองเมือง นายอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์เป็นนายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
106.
นายกำธร สุอรุณ นายอำเภอปัวจังหวัดน่าน เป็น นายอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
107.
นายกิตติศักดิ์ศรีนพคุณ นายอำเภอเขาค้อ รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์
          เป็นนายอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
108.
จ่าสิบเอกเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นนายอำเภออุทุมพรพิสัย
           จังหวัดศรีสะเกษ
109.
ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกรสวาสดิ์ญาติ นายอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เป็นนายอำเภอเวียงหนองล่อง
           จังหวัดลำพูน
110.
นายเกรียงวิชญ์ ไกรพวิมลนายอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น นายอำเภอจุนจังหวัดพะเยา
111.
นายขวัญชัย เทิดทูนการค้า นายอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอแม่วงก์จังหวัด 
        นครสวรรค์
112.
นายคทายุทธ ติระพงศ์ประเสริฐ นายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอเสิงสาง จังหวัด
        นครราชสีมา
113.
นายนายคนึงมีพรหม นายอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็น นายอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี
114.
เรือโท ครรชิต บุญสิทธิ์ นายอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น นายอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ
        ราษฎร์ธานี
115.
นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น นายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
116.
นายจตุพร ชนะศรี นายอำเภอเวียงสา จังหวัดน่านเป็นนายอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
117.
นายจำนัล เหมือนดำ นายอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาส เป็น นายอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
118.
นายจำลอง ไกรดิษฐ์นายอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็น นายอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
119.
นายจิตตวีร์ ภูมิวุฒิสาร นายอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็น นายอำเภอผักไห่จังหวัด
        พระนครศรีอยุธยา
120.
นายจิตวัฒน์ วิกสิต นายอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วเป็น นายอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
121.
นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์นายอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น นายอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์
        ธานี
122.
นายฉลอง เทอดวีระพงษ์ นายอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมเป็น นายอำเภอนบพิตำ จังหวัด
        นครศรีธรรมราช
123.
นายเฉลิมวุฒิ รักขติวงศ์นายอำเภอแม่เมาะ รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็น
        นายอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่
124.
นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงามปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
        (ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง) เป็นเลขานุการกรมสำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง
125.
นายชนาส ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
126.
นายชัชวาลย์ ศิริพันธ์นายอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น นายอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
127.
นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เป็น นายอำเภอหนองบุญมากจังหวัด
           นครราชสีมา
128.
นายชัยภัค สุนทรหงส์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี เป็น นายอำเภอแก้งสนามนาง
           จังหวัดนครราชสีมา
129.
นายชัยยงค์ ฮมภิรมย์ นายอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เป็นนายอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา
130.
นายชัยรัตน์ สุทธิธรรม นายอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนมเป็น นายอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
131.
นายชัยวัฒน์ อิทธิวรรณพงศ์นายอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เป็น นายอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
        ร้อยเอ็ด
132.
นายชาญชัย บุญเสนอ นายอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็น นายอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี
133.
นายชาติชาย เพชระบูรณิน นายอำเภอชนแดน รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
           เป็นนายอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์
134.
นายชิดชนก ทับแสง นายอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เป็นนายอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
135.
นายชุมพล สุขใส นายอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนคร เป็น นายอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
136.
นายชูชาติ สมสวยนายอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เป็น นายอำเภอเหล่าเสือโก้กจังหวัดอุบลราชธานี
137.
นายชูศักดิ์ เด่นยุกต์ นายอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์เป็น นายอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
138.
นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม เป็นนายอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
139.
นายโชคดี อมรวัฒน์นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
140.
นายฐานวัฒน์ ธนโชคชัยอนันท์ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นนายอำเภออาจสามารถ
          จังหวัดร้อยเอ็ด
141.
นายณัฏฐ์ธีร์ อุดมประมวลนายอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ช่วยราชการที่ทำการปกครองจังหวัดสุ
        ราษฎร์ )เป็น นายอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
142.
นายณัฐ ชาติวัฒนศิริ นายอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น นายอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
143.
นายดำรง ดีสกูลนายอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เป็น นายอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
144.
นายดำรงพล ศิลปี นายอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร เป็น นายอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมา
145.
นายดิเรก ขุนอ่อน นายอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรเป็นนายอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
146.
นายเด็ดดวง อนุกูล นายอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย เป็นนายอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
147.
นายถาวร คงแก้วนายอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอเชียรใหญ่จังหวัด
        นครศรีธรรมราช
148.
นายทนงฤทธิ์ แก้วมณีชัย นายอำเภอเหล่าเสือโก้กจังหวัดอุบลราชธานี เป็นนายอำเภอนาแก จังหวัด
        นครพนม
149.
นายทรงพร ก้อนแก้วนายอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็น นายอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
150.
นายทวีเสริมภักดีกุล นายอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เป็น นายอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
151.
นายทวีพล ปัญญาวัฒนานนท์ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิเป็นนายอำเภอคง จังหวัด
        นครราชสีมา
152.
นายทัศนัย สุขเจริญ นายอำเภอหนองหญ้าไซจังหวัดสุพรรณบุรี เป็น นายอำเภอด่านช้าง จังหวัด
        สุพรรณบุรี
153.
นายทินกรมุสิกวัตร นายอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอช้างกลางจังหวัด
          นครศรีธรรมราช
154.
นายทิวา วัชรกาฬ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงเรียบร้อย 1สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็น
        นายอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
155.
นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียนเป็น
        ผู้อำนวยการส่วนยุทธการและการข่าวสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
156.
นายเทพสิทธิ์ ธัญญวนิช นายอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เป็น นายอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น
157.
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ นายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เป็น นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
158.
นายธนา บุษปวานิช นายอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี เป็น นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
        กาญจนบุรี
159.
ว่าที่ร้อยตรี ธรรมศิฑชัย สามกษัตริย์ นายอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เป็นนายอำเภอปางศิลาทอง
        จังหวัดกำแพงเพชร
160.
นายธวัชชัย แท้เที่ยงนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอสิชลจังหวัด
        นครศรีธรรมราช
161.
นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่นเป็น นายอำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
       ขอนแก่น
162.
นายธวัฒน์ชัย ม่วงทองนายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เป็น นายอำเภอประจันตคามจังหวัด
        ปราจีนบุรี
163.
นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์ นายอำเภอถ้ำพรรณราจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอทุ่งใหญ่
          จังหวัดนครศรีธรรมราช
164.
นายธำรง เขมะรัตน์ นายอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอพรหมคีรีจังหวัด
        นครศรีธรรมราช
165.
นายธีรภัทร อดิเทพสถิต นายอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬ เป็น นายอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
166.
นายธีระชัยลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้อำนวยการส่วนรักษาความ
       สงบเรียบร้อย 1 สำนักการสอบสวนและนิติการ
167.
นายธีระพล ช่วยเรียง นายอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เป็น นายอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี
168.
นายธีระวิทย์ สิทธิดำรง นายอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรี เป็น นายอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
169.
นายนคร สุสัณฐิตพงษ์นายอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เป็นนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
           กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตร-การฝึกอบรมวิทยาลัยการปกครอง
170.
นายนพ บุญน้อม นายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
        นครศรีธรรมราช
171.
นายนพฤทธิ์ ศิริโกศลนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็น นายอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
172.
นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล นายอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เป็นนายอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
173.
นายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคาม เป็น นายอำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
        มหาสารคาม
174.
นายนรินทร์ทรงนิพิฐกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นนายอำเภอสามร้อยยอด
           จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
175.
นายนรินทร์ วรรณมหินทร์นายอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัด             
        ปทุมธานี
176.
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เป็นนายอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
177.
นางนิภา สุวรรณสุจริต นายอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภู (ช่วยราชการที่ทำการปกครองจังหวัด
        ศรีสะเกษ)เป็นนายอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษ
178.
นายนิวัฒน์ โฆสิตาภา นายอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เป็นนายอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
179.
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร นายอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร เป็น นายอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
180.
นายนิเวศน์พูลสวัสดิ์ นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น นายอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่
181.
นายเนาวรัตน์ ธูสรานนท์ นายอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี เป็น ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
        บริหารงานปกครองอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง (ช่วยราชการกรมการปกครอง)
182.
นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย เป็น นายอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
183.
นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูรนายอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เป็นนายอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์
184.
นายบัณฑิต นันทนาพรชัย นายอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์เป็น นายอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
185.
นายบำเพ็ญ บินไทยสงค์ นายอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย เป็น นายอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
186.
นายบำเหน็จ บินหรีมนายอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เป็น นายอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
187.
นายบุญเติม เรณุมาศ นายอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์
188.
นายบุญยัง เรือนกุล นายอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นนายอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
189.
นายประกิต วงษ์วิสิทธิ์นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น นายอำเภอแปลงยาวจังหวัด
        ฉะเชิงเทรา
190.
นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น นายอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
191.
นายประพันธ์จันทร์ชุ่ม นายอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น นายอำเภอพรหมพิรามจังหวัด
        พิษณุโลก
192.
นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกเป็น นายอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
193.
นายประสิทธิ์ ฟักอุดมนายอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น นายอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
194.
นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษกลุ่มวิชาการและระบบเทคโนโลยี
        การทะเบียนส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียนสำนักบริหารการทะเบียน (ปฏิบัติหน้าที่
        ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อ การบริหารพัฒนางานปกครอง)เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
        พิเศษส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียนสำนักบริหารการทะเบียน (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
        ส่วนบริหารและ-พัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน)
195.
นายประเสริฐ เอกนวพุฒิพันธุ์ นายอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เป็น นายอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี
196.
ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานี เป็น นายอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
197.
นายปรีชาชนะกิจกำจร นายอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เป็น นายอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี
198.
นายปรีชา พรพิสิฏฐ์โชค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการทะเบียน
           ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการ
           และระบบเทคโนโลยีการทะเบียนส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการ            
           ทะเบียน (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อ การบริหารพัฒนางานปกครอง)
199.
นายปิยะวัตร แก้วจินดา นายอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เป็น นายอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม
200.
นายพงศว์เทพ จิรสุขประเสริฐ นายอำเภอร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น นายอำเภอควนขนุน
        จังหวัดพัทลุง
201.
นายพงษ์พันธ์วิเชียรสมุทร นายอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นนายอำเภอสรรพยาจังหวัด
        ชัยนาท
202.
นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ นายอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เป็นนายอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
203.
นายพรต ภูภักดิ์ นายอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม เป็น นายอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
204.
นายพรหมกฤตม่วงมงคล นายอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด (ช่วยราชการที่ทำการปกครองจังหวัดตราด)
           เป็นนายอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
205.
นายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์ นายอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย เป็น นายอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
206.
ว่าที่ร้อยตรี พิเชียนลิมป์หวังอยู่ นายอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็น นายอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี
207.
นายพิทักษ์ บริพิศ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนครเป็น นายอำเภอพระทองคำ จังหวัด
        นครราชสีมา
208.
นายพิสิษฐ์ แร่ทองนายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เป็น นายอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร
209.
นายพีระพล ตัณฑโอภาส นายอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาเป็น นายอำเภอเนินขาม จังหวัด
        ชัยนาท
210.
นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ นายอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ เป็น นายอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
211.
นายไพฑูรย์อินสุข นายอำเภอน้ำหนาว รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น
        นายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
212.
นายไพรัช หอมกลิ่น นายอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
213.
นายไพศาลศิลปวัฒนานันท์ นายอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เป็น นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัด
        ชัยภูมิ
214.
นายภัลลพ พิลา นายอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เป็นนายอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
215.
นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราชนายอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เป็น นายอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
216.
นายโภคากร สินสกลวัฒน์ นายอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็น นายอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
217.
นายยลยง มีพืชน์ นายอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นนายอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
218.
นายยุทธนา นุชนารถ นายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว เป็น นายอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
219.
นายยุทธพลองอาจอิทธิชัย นายอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็น นายอำเภอบางกรวยจังหวัด
        นนทบุรี
220.
นายรณรงค์ นครจินดา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตร-การ
        ฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง เป็นผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน
221.
นายรพินทร์ ถาวรพันธ์นายอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เป็นนายอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
222.
นายระวีวงศ์ วงศ์ปราชญ์ นายอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็น นายอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่
223.
นายรังสฤษดิ์ จิตดี นายอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนัก     
           บริหารการทะเบียน
224.
นายรัฐฐะสิริธรังศรี นายอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น นายอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
225.
นายเรวัต ประสงค์ นายอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น นายอำเภออุทัย จังหวัด
        พระนครศรีอยุธยา
226.
นายเรวัต อัมพวานนท์นายอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นนายอำเภอกำแพงแสนจังหวัด
        นครปฐม
227.
นายล้ำ เลิศศรีมงคล นายอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นนายอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
228.
พันจ่าเอก ลิขิต ทองนาทนายอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
229.
นายลือชัย เจริญทรัพย์ นายอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็น นายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี
230.
นายนายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี เป็น นายอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
231.
นายวรทัศน์วานิชอังกูร นายอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็น นายอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน
232.
ว่าที่ร้อยตรี วรานนท์ ยิ้มมงคล นายอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมา เป็น นายอำเภอพระยืน จังหวัด
        ขอนแก่น
233.
นายวสันต์สุขสมบูรณ์ นายอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เป็น นายอำเภอขามทะเลสอจังหวัด
        นครราชสีมา
234.
นายวัชรศักดิ์ จุลยานนท์ นายอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสเป็น นายอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
235.
นายวัชรศักดิ์ เชาวน์ประยูรชัยนายอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็น นายอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
236.
นายวัชระ เกตุพันธุ์ นายอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เป็น นายอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี
237.
นายวัชรินทร์ รัตนบรรณกิจ นายอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์เป็น นายอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
238.
นายวิจักษขณ์ ชินโคตรพงศ์นายอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะ
        เกษ
239.
นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น นายอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
240.
นายนายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอำเภอโคกโพธิ์ชัยจังหวัดขอนแก่น เป็น นายอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
241.
นายวิชัย นิมิตรมงคลนายอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เป็น นายอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
242.
นายวิเชียร ชิดชนกนารถ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการ
        ทะเบียนสำนักบริหารการทะเบียน (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบริหารและ-พัฒนาเทคโนโลยีการ
        ทะเบียน) เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง
       (ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง)
243.
นายวิเชียร อนุสาสนนันท์นายอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น นายอำเภอสามง่ามจังหวัดพิจิตร
244.
นายวิทยา สโรบล นายอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็นนายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
245.
นายวินัย จงวัฒนบัณฑิตย์นายอำเภอบ้านนา จังหวดนครนายก เป็น นายอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว
246.
นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษเป็น นายอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
247.
นายวิรุจ วิชัยบุญ นายอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม เป็น นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
248.
นายวิวัฒน์ฉันทนานุรักษ์ นายอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น (ช่วยราชการกรมการปกครอง)เป็น
        นายอำเภอหนองหญ้าไซจังหวัดสุพรรณบุรี
249.
นายวิษณุ บูรณะกิจภิญโญนายอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม เป็น นายอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
250.
นายวีระ คำหล้า นายอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น นายอำเภอกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
251.
นายวีระเกียรติ รัมณีย์รัตนากุล นายอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น ผู้อำนวยการกองคลัง กองคลัง
252.
นายวีระพล บูรณะพานิชนายอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เป็น นายอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
253.
นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน นายอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น นายอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภู

254.
นายวุทธชัย อาภานุกูล นายอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรี เป็น นายอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
255.
นายเวียงชัย แก้วพินิจนายอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เป็น นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี
256.
เรือโท ศตวรรษ อนันตกุล นายอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีเป็น นายอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
257.
นายศรีชัย ตันทะโสภณนายอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็น นายอำเภอเมืองสรวงจังหวัดร้อยเอ็ด
258.
นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาเป็น นายอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
259.
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดชนายอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่
สำนักบริหารการปกครองท้องที่
260.
นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เป็น นายอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
261.
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ นายอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น นายอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
262.
นายศิรัษฎ์ ประสบเนตร นายอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา เป็น นายอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
263.
นายศุภโชค สังขวณิชนายอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็น นายอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
264.
นายศุภศิษฏ์ หล้ากอง นายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นนายอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
265.
นายเศรษฐชัย ธนารักษ์ นายอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ เป็น นายอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
266.
นายสมเกียรติตันตระกูล นายอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็น นายอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
267.
นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง (ช่วยราชการกองวิชาการและแผนงาน)เป็น หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบการปกครองท้องที่ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ (ช่วยราชการกองวิชาการและแผนงาน)
268.
ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ จันทรเจษฎากรนายอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เป็น นายอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา
269.
ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ พรตั้งจิตลิขิตหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสื่อสาร กองการสื่อสาร เป็นผู้อำนวยการ
        กองการสื่อสาร
270.
นายสมพงษ์ มากมณีนายอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เป็น นายอำเภอร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
271.
นายสมโภช โชติชูช่วง นายอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (ช่วยราชการกรมการปกครอง) เป็นนายอำเภอ
        ถ้ำพรรณราจังหวัดนครศรีธรรมราช
272.
นายสมยศ รักษกุลวิทยานายอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น นายอำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัด
        ร้อยเอ็ด
273.
นายสมยศ ศิลปีโยดม นายอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นนายอำเภอบ้านนา จังหวดนครนายก
274.
นายสมศักดิ์ พฤกษ์ไพบูลย์ นายอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา เป็น นายอำเภอแกดำ จังหวัด
           มหาสารคาม
275.
นายสมศักดิ์ คณาคำนายอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็น นายอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
276.
ว่าที่ร้อยตรี สมัย คำชมภู นายอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็น นายอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่
277.
นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา นายอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด
        ฉะเชิงเทรา
278.
นายสฤษดิ์ ไสยโสภณ นายอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เป็น นายอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
279.
นายสะอาด สิงห์งาม นายอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นนายอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
280.
นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ นายอำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล เป็น นายอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
281.
นายสานิต เขมวัฒนานายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็น นายอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
282.
นายสานิตย์ เกริกสกุล นายอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เป็น นายอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
283.
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่เป็น นายอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
284.
นายสุชาติกิตติ์ สุทธิกาศนีย์ธรนายอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เป็น นายอำเภอสีชมพู จังหวัด
        ขอนแก่น
285.
นายสุทธา ธรรมอำนวยสุข นายอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็น นายอำเภอพยุหะคีรีจังหวัด
        นครสวรรค์
286.
นายสุทธิลักษณ์ รักษ์เจริญ นายอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่เป็น นายอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
287.
นายสุเทพ สัมพันธ์วัฒนชัยนายอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น นายอำเภอตาลสุมจังหวัด
        อุบลราชธานี
288.
นายสุพจน์ รอดเรือง นายอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานีเป็น นายอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
289.
นายสุมิตร เกิดกล่ำ นายอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น นายอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
290.
นายสุรพจน์ นวมถนอมนายอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น นายอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
291.
นายสุรพร พร้อมมูล นายอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็น นายอำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล
292.
นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นายอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เป็นนายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
293.
นายสุรพันธ์ ตรีมงคล นายอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่าน เป็น นายอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
294.
นายสุระ หงษ์ศิรินายอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เป็น นายอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
295.
นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร นายอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น นายอำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์
        ธานี
296.
นายสุวิชว์ ชูช่วยสุวรรณ นายอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น นายอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
297.
นายสุวิทย์ศรีสมบูรณ์ นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น นายอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานี
298.
นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเป็น ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน
           สำนักกิจการความมั่นคงภายใน
299.
นายเสรีหอมเกษตร นายอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็น นายอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์
300.
นายโสภณ คชพันธ์ นายอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นนายอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
301.
นายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมา เป็น นายอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
302.
นายอติชาตอุณหเลขกะ นายอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เป็น นายอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนม
303.
นายอนุวัฒน์ หิระนิล นายอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นนายอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
304.
นายอภิชาต ชุ่มเชื้อนายอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เป็น นายอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
305.
นายอภิชาต ธนะมัย นายอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอปรางค์กู่จังหวัดศรีสะเกษ
306.
นายอาทิตย์ นพคุณวงศ์ นายอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นเป็น นายอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
307.
นายอำนาจ แย้มศิรินายอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะ
         เกษ
308.
นายอำนาจ เพียรบำหยัด นายอำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานี เป็น นายอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
309.
นายอุดมเขตราษฎร์นุ้ย นายอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็น ผู้อำนวยการส่วนการข่าวส่วนการข่าวสำนัก
        กิจการความมั่นคงภายใน
310.
นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ เป็น นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  ข่าวเมืองเลย

ชาวบ้านแห่ขุดพระพุทธรูปนับร้อยปีหลังเจ้าอาวาสเข้าฝัน วันที่ 17/4/57 article
อาศัยช่วงสงกรานต์แอบส่งยาบ้า วันที่ 15/4/57 article
เมาขับรถชนต้นมะขามข้างทางรถพังยับตายคาที่ 2 ศพ article
ผู้ว่าฯเลย เข้มตรวจสารเสพติดวัยรุ่นที่ก่อเหตุอาละวาดเล่นน้ำสงกรานต์ article
จัดยิ่งใหญ่งานแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลกบ้านแสงภา อ.นาแห้ว article
นักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานสงกรานต์ไทยลาวแห่ต้นดอกไม้อำเภอนาแห้ว วันที่ 14/4/57 article
คุยกันไม่รู้เรื่องหนุ่มเลือดร้อนแทงเพื่อนลาวดับ วันที่ 13/4/57 article
ขับรถเร็วแหกโค้งตายคาที่ วันที่ 13/4/57 article
อำเภอนาแห้วพายุร้อนพัดถล่มสี่หมู่บ้านเหล่ากอหก วันที่ 12/4/57 article
เชียงคานเปิดงานผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12/4/57 article
ผู้ว่าฯเลย ปล่อยกุ้งก้ามกรามสี่แสนตัวอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนล่าง วันที่ 11/4/57 article
อ.ด่านซ้าย เปิดศูนย์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 วันที่ 11/4/57 article
บริษัทประกันมอบสินไหม 13 ศพที่โค้งร้อยศพภูเรือ วันที่ 11/4/57 article
แดงจังหวัดเลยยื่นหนังสือผู้ว่าฯไม่เอารัฐฐาธิปัติย์ วันที่ 11/4/57 article
สนธิกำลังตรวจยึดไม้ชิงชันแปรรูป วันที่ 10/4/57 article
สงกรานต์เชียงคานเข้มพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า วันที่ 10/4/57 article
อากาศร้อนเพลิงไหม้บ้านวอดทั้งหลัง วันที่ 10/4/57 article
ประเพณีสงกรานต์แห่ต้นดอกไม้หนึ่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก วันที่ 9/4/57 article
ช้างป่าภูหลวงวิ่งชาร์จเจ้าหน้าที่ฯหวิดดับ article
สิบล้อคนงานตัดอ้อยพลิกคว่ำโค้งร้อยสพ อ.วังสะพุง ตาย 13 ศพ (วีดีโอ) วันที่ 7/4/57 article
ตำรวจทางหลวงเลยจับกุมแก๊งค์ลักลอบขนไม้พะยูงและตัวนิ่ม วันที่ 6/4/57 article
จับทหารเกณฑ์อ้างยากจนรับจ้างส่งยาบ้าซื้อนมเลี้ยงลูก (วีดีโอ) วันที่ 4/4/57 article
เช่ารีสอร์ทขายยาบ้า วันที่ 3/4/57 article
ตั้งด่านตรวจจับสองหญิงลาวซุกยาบ้ารูทวารหนัก วันที่ 2/4/57 article
รองผู้ว่าฯ เลย ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ วันที่ 2/4/57 article
ผู้เฒ่าตายขึ้นอืดในห้องน้ำกว่า 2 วัน วันที่ 31/3/57 article
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะสามัญ วันที่ 29/3/57 article
ชุดสืบสวนภูธรเลยจับอาร์ม ร่องจิก ได้ยาบ้า 600 เม็ด วันที่ 28/3/57 article
รวบแก็งค์ส่งรถพรีรันเน่อร์ข้ามลาว วันที่ 27/3/57 article
รถไถพลิกคว่ำหลังคาเหล็กเจาะไหปลาร้าดับคาที่ article
พลังสตรีอำเภอด่านซ้ายร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 27/3/57 article
ผู้ว่าฯเลย นำกำลังตรวจค้นเรือนจำพบอาวุธเหล้าหมัก วันที่ 27/3/57 article
กกต.เลยจัดเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปเลือกตั้ง สว. วันที่ 27/3/57 article
ลูกช้างเพศเมียภูหลวงตกหน้าผาน้ำตกตาย 1 ตัว วันที่ 27/3/57 article
พระเจอตำรวจตกใจทิ้งยาบ้า วันที่ 26/3/57 article
ป้าวัย 65 ปี โร่แจ้งตำรวจโดนแก็งค์ตกตกไปหนึ่งบาท วันที่ 26/3/57 article
เด็กสาธิต มรภ.จังหวัดเลย สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 100 วันที่ 26/3/57 article
ขอโน๊ตบุ๊คคืนจากตำรวจมีพิรุจค้นตัวพบยาบ้า article
อำเภอนาแห้วเปิดโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด article
จังหวัดเลยตรวจยึดไม้พะยูงค่ากว่าสองล้านบาท วันที่ 25/3/57 article
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ article
อำเภอวังสะพุงแม่ค้าลอตเตอรี่แห่ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเลือกตั้ง สว.คึกคัก (วีดีโอ) วันที่ 23/3/57 article
ตำรวจรวบสองผัวเมียค้ายาบ้าพร้อมยึดทรัพย์จำนวนมาก (วีดีโอ) วันที่ 21/3/57 article
ขายไม้ทำข้าวหลามบังหน้าตระเวนขายยาบ้าจับได้ 8 พันเม็ด (วีดีโอ) วันที่ 20/3/57 article
มอบถุงยังชีพพระราชทานกรณีพายุลูกเห็บถล่มอำเภอภูเรือ (วีดีโอ) วันที่ 20/3/57 article
สองวัยรุ่นลาวขโมยรถ จยย.สองคันข้ามลาว article
จ.เลย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่ วันที่ 20/3/57 article
ตำรวจนาแห้วจับกุมชายซุกปืนเถื่อนไว้ในบ้าน วันที่ 18/3/57 article
จับหนุ่มอุดรซุกยาบ้าใต้เบาะร่วมสี่พันเม็ด วันที่ 18/3/57 article
ทหารพราน 21 “ซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างถวายพ่อของแผ่นดิน” (วีดีโอ) วันที่ 17/3/57 articleบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com