dot
สพป.ลำพูน เขต 1 จัดอบรมโครงการสานสายใยครอบครัว article

สพป.ลำพูน เขต 1 จัดอบรมโครงการสานสายใยครอบครัว

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรั้วโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดฝึกอบรมโครงการสานสายใยครอบครัว กิจกรรมรั้วโรงเรียน ณ เวียงศิริ ลำพูน รีสอร์ท ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรั้วโรงเรียน

เช้าวันนี้ (25 สิงหาคม 2554) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดฝึกอบรมโครงการสานสายใยครอบครัว กิจกรรมรั้วโรงเรียน ณ เวียงศิริ ลำพูน รีสอร์ท ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน การฝึกอบรมใช้เวลา 3 วัน 2 คืน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น 100 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด จึงกำหนดให้มีการจัดโครงการสานสายใยครอบครัว กิจกรรมรั้วโรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ที่สถานศึกษา หน่วยงานในพื้นที่และชุมชนได้ร่วมมือกันจัดให้มีกิจกรรมคุณภาพที่ปลอดภัย เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นลูกศิษย์ ลูกหลานให้เป็นคนคุณภาพ มีภูมิคุ้มกัน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยจากภาวะเสี่ยงและปัจจัยยั่วยุที่จะทำให้เสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน รวมไปถึงปัญหายาเสพติด
จากการศึกษาสภาวการณ์เด็กและเยาวชนของสถาบันรามจิตติและโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พบว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เยาวชนในเมืองใหญ่และเขตเมืองมีพฤติกรรมเสี่ยงที่นับวันจะขยายวงกว้างและนำไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ช่วงเวลาว่างหรือช่วงหลังเลิกเรียน ส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนจะไม่มีครู พ่อแม่หรือผู้ปกครองดูแล และมักรวมกลุ่มกันที่หอพัก บ้านเพื่อน และแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ จึงมีการเสนอแนวคิด ขจัดร้าย ขยายดี มีภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนด้วยวิธีแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ สร้างพื้นที่เชิงบวก ในระดับจังหวัด ตำบล และชุมชน ให้เด็กและเยาวชนได้มีทางเลือกทางออกที่ดีที่สร้างสรรค์
บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com