dot
เปิดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการ จชต. 2554 ที่ สตูล article

ผอ.สพก.จชต. เปิดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการ จชต. 2554 ที่ สตูล

      สพป.สตูล แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2554 “รักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้ำวิชาการ สานสร้างสันติสุข” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2554   ณ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาสตูล    จ.สตูล
      วันนี้ (5 กันยายน 2554 ) เวลา 10.30 น. ที่ห้องตะรุเตา โรงแรมพินนาเคิลวังใหม่ จ.สตูล  นายอำนาจ วิชยานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.สพก.จชต.)   เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554   ภายใต้ชื่องาน“รักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้ำวิชาการ สานสร้างสันติสุข”   พร้อมด้วยนายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล นายอิสหาก บิน เด็น ผอ.ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาโส๊ะ    โดยมี ผู้บริหารสพป./สพม. ทั้ง 12 เขตพื้นที่การศึกษา จชต.   หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงาน
      นายอำนาจ วิชยานุวัตร ผอ.สพก.จชต    กล่าวว่า   สพฐ. มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 12 เขตพื้นที่การศึกษาใน 5 จชต. ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ สงขลา (4 อำเภอ คือ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย   ร่วมกันจัดงาน มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2    เพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงความรู้ความสามารถทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ   ดนตรี นาฎศิลป์ อย่างเต็มศักยภาพ    เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   และต้องการให้สังคม ประชาชน ผู้ปกครอง รับรู้ถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นของบุตรหลาน ในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือในการมีส่วนร่วมทางการศึกษาจากทุกภาคส่วน   ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
      กิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเชื่อมความสัมพันธ์การศึกษาในประชาคมอาเซียน เพราะประเทศมาเลเซีย เพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน ให้ความร่วมมือส่งนักเรียนจาก 2 รัฐ คือ รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ มาร่วมกิจกรรมการแข่งขันและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนใน 5 จชต.ด้วยกิจกรรม Child Show 4   รายการ
    นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล    กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นับเป็นการรวมผลงานคุณภาพการศึกษา ใน 5 จชต.   รวบรวมมาจัดแสดงให้สาธารณชนได้ชื่นชม   มีกิจกรรมเด่น 6 กิจกรรมหลัก    ได้แก่ 1.การแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระวิชาทุกระดับชั้น    2.การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา     3.การแสดงความสามารถด้านศิลปการแสดง     4.การเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าในจังหวัดสตูล 5. การประกวดและนำเสนอผลงานการจัดการศึกษาดีเด่นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา   และ 5.การเสวนาทางวิชาการ โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้     ตลอดจนขอให้ทุกภาคส่วนร่วมให้การต้อนรับพี่น้องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทั้ง 13 เขตในพื้นที่การศึกษา จชต.
     นายอิสหาก บิน เด็น ผอ.ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาโส๊ะ กล่าวว่า กิจกรรมนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดีที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจังหวัดสตูล เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการแข่งขันระหว่างประเทศ   ซึ่งความร่วมมือนี้จะเชื่อมความสัมพันธ์ที่มั่นคงในความเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com