dot
ลูกจ้างประจำแกนนำสถานศึกษา สพป.ชย 3 เข้ารับการพัฒนา ประจำปี 2554 article

ลูกจ้างประจำแกนนำสถานศึกษา สพป.ชย 3 เข้ารับการพัฒนา ประจำปี 2554

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาลูกจ้างประจำแกนนำระดับสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2554 ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลำปลายมาศ และศึกษาดูงานการจัดการภูมิทัศน์ของโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยลูกจ้างประจำแกนนำสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 95 คน ในการนี้ นายสาโรจน์ คำพิทักษ์ รอง.ผอ.สพป.ชย3 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตำแหน่งและระบบค่าจ้างใหม่สำหรับลูกจ้างประจำ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ และเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการที่ดี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายศักดา จันทร์ฝอย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านความก้าวหน้าของลูกจ้างประจำ และการสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานของลูกจ้างประจำ...ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน และ นายวิชา วุฒิเสน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ และอาหาร พร้อมที่พัก และคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรจากโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ทุกท่านนะครับ...ประทับใจจริงๆ...
//ชาตรี ทวีนาท รายงาน//
บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com