dot




สพม.19 สพป.เลย 1, 2 ,3 สพป.หนองบัวลำภู 1 ,2 จัดมหกรรมรวมพลคนในฝันฯ article

สพม.19 สพป.เลย 1, 2 ,3 สพป.หนองบัวลำภู 1 ,2 จัดมหกรรมรวมพลคนในฝันฯ

 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข 19 (สพม.19) ร่วมกับ สพป.เลย เขต 1, 2, 3 และ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1, 2 จัดมหกรรมรวมพลคนในฝัน สร้างสรรค์เด็กไทย สู่ประชาคมอาเซียน ที่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
   เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลคนในฝัน สร้างสรรค์เด็กไทย สู่ประชาคมอาเซียน ที่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีดร.ชัดเจน ไทยแท้ ผู้แทนจาก สพฐ. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนในสังกัดทั้งหมด 6 เขต และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก
   นายประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เขต 2 เขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เขต 2 คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ และผู้บริหารโรงเรียนในฝัน โรงเรียนใกล้บ้านและโรงเรียนดีประจำอำเภอ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ได้มีมติร่วมกันจัดงานมหกรรมรวมพลคนในฝัน สร้างสรรค์เด็กไทย สู่ประชาคมอาเซียน ในวันนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถการใช้ ICT  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูและนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านระบบ ICT ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหาร ครูและนักเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน และโรงเรียนดีประจำอำเภอ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 จำนวนกว่า 60 โรงเรียน
   ทั้งนี้เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม และวันที่ 15 กันยายน 2554 ที่โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.ชัดเจน ไทยแท้ และคณะกรรมการประเมินโรงเรียนในฝัน ได้เข้าประเมินเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
กฤตภาส ดวงไพชุม ภาพ/ข่าว
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพม.19







บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com