dot
โรงเรียนพระราชทาน article

โรงเรียนพระราชทาน

   วันที่ 21 ก.ย.54 โรงเรียนวิชัยวิทยา ได้รับรางวัลพระราชทานและนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2553

 

   หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนพ่อค้า ประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนวิชัยวิทยา ในตัวเมืองเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2553 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน คือนางสาวภัทรวดี กิตติยะที่สร้างผลงานและชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและชาวเชียงใหม่ทั้งด้านการกีฬาและการบริการ สังคม
   โรงเรียนวิชัยวิทยาคม เปิดการเรียนการสอนมานาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับ อนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดการสอนในระบบ English Program ทุก ระดับชั้นและเน้นให้นักเรียนมีความรู้อันเป็นสากล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความหลกหลายในเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม มีอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและสมานฉันท์บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com