dot
สพป.เลย เขต 3 จัดการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา article

สพป.เลย เขต 3 จัดการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา

และคณะกรรมการบริหารส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

   วันที่ 25 ตุลาคม 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 จัดการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและคณะกรรมการบริหารส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระเบียบวาระการประชุมเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2555 กุญแจ 12 ดอกสู่ความสำเร็จ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องเรียนคุณภาพ สู่ห้องเรียนเกียรติยศ และ One School One Show ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผอ.สพป.ลย 3 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อ.ด่านซ้ายจ.เลยบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com