dot
สปพ.ลย 3 เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. article

สปพ.ลย 3 เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.โดยมีรายชื่อผู้มาใช่สิทธิ์จำนวนทั้งสิ้น 52 ท่าน มาใช้สิทธิ์ 47 ท่าน อีก 5 ท่านติดราชการ ซึ่งผู้มาใช้สิทธิ์เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(1) และ (2)การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com