dot
สพป.สตูล ถวายสัตย์ป​ฏิญาณ article

สพป.สตูล ถวายสัตย์ป​ฏิญาณ

   วันที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ ศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ สพป.สตูล    นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นำเข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษาสตูล กว่า 100 คน รวมถึงข้าราชการครู นักเรียน ร่วมกันทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
    ทั้งนี้ ผอ.สพป.สตูล ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ จุดเทียนชัย   พร้อมกราบบังคมทูลฯ ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำผู้ร่วมพีธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ มีใจความสำคัญว่า จะปฎิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแก้ปัญหาประเทศชาติและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่ง ศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป
    หลังเสร็จพิธี ผอ.สพป.สตูล นำข้าราชการและนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพรออน์ไลน์   นอกจากนี้มีการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นอัครศิลปิน และเผยแพร่เพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ให้แผ่ไพศาล   โดยแบ่งการประกวดเป็นประเภทระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประชาชนทั่วไป เป็นการคัดเลือกผู้เข้าประกวดแต่ละประเภทเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล 
  พร้อมกันนั้น ทุกโรงเรียนได้จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงถึงความจงรักภักดีบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com