dot
สพป.เขต.3 เลย เปิดงานศรีสองรักษ์เกมส์ ครั้งที่ 4 article

สพป.เขต.3 เลย เปิดงานศรีสองรักษ์เกมส์ ครั้งที่ 4  

   วันที่ 14 ธันวาคม 54 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬานักเรียน (ศรีสองรักษ์เกมส์ ครั้งที่ 4 เล่นกีฬา ไม่พึ่งพา ยาเสพติด)ในเขตความรับผิดชอบ 3 อำเภอ ได้แก่ ด่านซ้าย ภูเรือ นาแห้ว มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย   สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 มีหน้าที่รับผิดชอบการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนในสังกัด ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคมและร่างกาย สร้างความมั่นใจทางด้านการแสดงออก ให้มีความรู้หลากหลาย มีความรับผิดชอบตัวเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ จึงได้มีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3 ขึ้น1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ2.เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข3.เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา4.เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน นักเรียน ของเขตพื้นที่การศึกษา ให้ใกล้เคียงมาตรฐานสากล5.เพื่อคัดเลือกนักกีฬา เป็นตัวแทนในนามของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต.3 เข้าแข่งขันระดับจังหวัดและระดับสูงต่อไปบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com