dot
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษา article

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษา

    คณะผู้บริหาร ครู สังกัดโรงเรียนเอกชนจังหวัดเลยกว่า 500 คนร่วมรับทราบนโยบายด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนจากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญเพลส (22 ม.ค. 55) นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะได้ร่วมพบปะและมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนแก่คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดเลย 26 โรงเรียน โดยมีนางมยุรินทร์ แก้วมาสุขอนันต์นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเลย นายวิเศษ วงศ์วรัญญูรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายมานิตย์ สมวันดีนางวราลักษณ์ อนุตรกานต์ และ นางสาวศรัญญา ปาณะสุทธิผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนทั้ง 3 เขตให้การต้อนรับ
บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com