dot
สพป.สตูล ขานรับนโยบายห้องเรียนสีขาวขับเคลื่อนสู่โรงเรียน article

สพป.สตูล ขานรับนโยบายห้องเรียนสีขาวขับเคลื่อนสู่โรงเรียน

    นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล เปิดเผยว่า สพป.สตูล ขานรับนโยบายโครงการห้องเรียนสีขาว กระทรวงศึกษาธิการลงสู่สถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวในการดูแลช่วยเหลือนัก เรียน โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักสำคัญ   และกลุ่มเพื่อนนักเรียน นักศึกษา เป็นพลังสำคัญ ที่จะนำมาใช้ในการตักเตือน ถ่ายทอดความรู้ กระตุ้นเตือนเพื่อนนักเรียนด้วยกันในการป้องกันยาเสพติด โรคเอดส์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และอุบัติภัยในสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนของประเทศเป็นเยาวชนที่มีความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรมไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กับสังคม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
     โดยห้องเรียนสีขาว ภายในห้องเรียนต้องมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) มีแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ยาเสพติด และอุบัติภัย 2) การดูแลช่วยเหลือโดยมีนักเรียนแกนนำดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือเพื่อนแก้ปัญหาพฤติกรรมของเพื่อน และรายงานครูที่ปรึกษาในการแก้ไข 3) นักเรียน นักศึกษามีหลักธรรมในการครองตนและเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน 4) มีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างความสามัคคี และนักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์    ทั้งนี้   สพป.สตูล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกประเมินผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวของ สถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับการคัดเลือกในขั้นต้นจากศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา   ระหว่างวันที่ 2 – 7 กุมภาพันธ์ 2555    ดังนี้   ร.ร.บ้านท่าแพ   ร.ร.บ้านทางยาง    ร.ร.ผังปาล์ม 7    ร.ร.อนุบาลมะนัง     ร.ร.บ้านสนกลาง   ร.ร.บ้านทางงอ   ร.ร.บ้านปันจอร์    ร.ร.บ้านวังตง   และร.ร.บ้านทุ่งดินลุ่ม  
    ผอ.สพป.สตูล   กล่าวต่อไปอีกว่า   หากคณะกรรมการได้ประเมินโรงเรียนที่จัดห้องเรียนสีขาวได้ตามตัวชี้วัดเรียบ ร้อยแล้ว สพป.สตูล ก็จะได้ประกาศและมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่จัดห้องเรียนสีขาวได้อย่าง มีคุณภาพต่อไป   เพื่อผู้ปกครองจะได้วางใจโรงเรียนว่าสามารถจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานของตน ได้มีความรู้ และมีคุณธรรม ปลอดภัยจากยาเสพติด พร้อมขับเคลื่อนให้เกิดห้องเรียนสีขาวในทุกโรงเรียนในสังกัดต่อไปบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com