dot
สพป.สตูล เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายโครงการ “พ.ศ.2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ” article

สพป.สตูล เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายโครงการ “พ.ศ.2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ”

   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555   ณ ศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ สพป.สตูล     นายนิสิต ชายภักตร์   ผอ.สพป.สตูล   เป็นประธานเปิดและประกาศนโยบายส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษของบุคลากรในสำนักงาน ขับเคลื่อนนโยบายโครงการ “พ.ศ. 2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ” (English Speaking Year 2012) กระทรวงศึกษาธิการ    โดยมีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.สตูล      เข้าร่วมพิธีและพร้อมใจประกาศใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันทุกวันจันทร์ของสัปดาห์   เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555   เป็นต้นไป   เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558   และประชาคมโลก              
    ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จะใช้ภาษาอังกฤษพูดและสนทนากัน   โดยไม่คำนึงถึงความถูกผิด เพื่อฝึกฝนตนเองให้เกิดความคุ้นเคยการสนทนาภาษาอังกฤษเหมือนเรื่องธรรมดาและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต    สามารถพัฒนาตนเองให้ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วในการสื่อสาร     เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่คนใช้สื่อสารกัน เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของประชาคมโลก   และเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงานของประเทศอาเซียนอีกด้วย
   ผอ.สพป.สตูล   กล่าวว่า   ในวันนี้ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันทุกวันจันทร์ นอกจากนี้ สพป.สตูล ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง   อาทิ โครงการจัดอบรมการพูดภาษาอังกฤษแก่บุคลากรจากครูชาวต่างชาติ      จัดห้องสื่อภาษาอังกฤษซึ่งมี หนังสือ เพลง ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ    เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกฝนทักษะ      การรณรงค์ให้ผู้บริหาร ครู และบุลากรทางการศึกษาใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในการประชุม การสัมมนา หรือนำเสนองานในที่ประชุมต่าง ๆ    และในโอกาสต่อไปจะมีการขยายเครือข่ายในการใช้และติดต่อราชการด้วยภาษาอังกฤษ
   นอกจากนี้ในส่วนของโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล   ก็ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายโครงการ “พ.ศ.2555   ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ”   เช่นเดียวกันบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com