dot
สพม.19 จัดพิธีลงนาม ‘เพศวิถีศึกษาจังหวัดเลย’ ปีที่ 9 article

สพม.19 จัดพิธีลงนาม เพศวิถีศึกษาจังหวัดเลยปีที่ 9

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) จัดการประชุมลงนามความร่วมมือโครงการเพศวิถีศึกษาจังหวัดเลย เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาในโรงเรียน ปีที่ 9 11 ทุกเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเลย จำนวน 30 โรงเรียน
   เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานการประชุมและลงนามความร่วมมือโครงการเพศวิถีศึกษาจังหวัดเลย เพื่อหารือร่วมวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาในโรงเรียน ปีที่ 9 11 (2555 - 25557) ระหว่าง องค์กรแพธ (PATH) ประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เขต 2 และเขต 3 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย คณะทำงานเพศวิถีศึกษาจังหวัดเลย กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการเพศวิถีศึกษาจังหวัดเลย จำนวน 30 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
  การประชุมลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พรภัทรา จำเริญ รองคณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นวิทยากรพิเศษชี้แจงโครงการและนำเสนอผลการดำเนินงานเพศศึกษารอบด้าน และมีการบรรยายพิเศษจากนายธรรมรงค์ เสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา และคณะครู นักเรียน พร้อมกับนายวิวรรธน์ วงศ์ตาขี่ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ในเรื่องการสะท้อนผลที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษาจากการเข้าร่วมโครงการ และการดำเนินการร่วมภาคีเครือข่ายในปี 2553-2554 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและนิทรรศการ ของนักเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย และโรงเรียนบ้านห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
   น.ส.จันทร์พิมพ์ สุขเสริม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการจัดการกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน สำหรับเยาชนในสถานศึกษา “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนโลกเพื่อแก้ปัญหาเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย (Global Fund) และมีองค์การแพธ (PATH) ประเทศไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารโครงการและดำเนินงานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายเพศศึกษาทั้งจากหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
   “จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จังหวัดเลยได้รับการประเมินเป็นที่พอใจ จากทั้งหมด 43 จังหวัดทั่วประเทศ และได้เพิ่มจำนวนโรงเรียนอีก 8 โรงเรียน จากเดิม 22 โรงเรียน รวมเป็น 30 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพม.19 จำนวน 17 โรงเรียน สพป.เลย เขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน สพป.เลย เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน และสพป.เลย เขต 3 จำนวน 3 โรงเรียน “นางสาวจันทร์พิมพ์ กล่าว
กฤตภาส ดวงไพชุม ภาพ/ข่าว
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพม.19
 
 
 
 
 บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com