dot
MOC โรงเรียนอนุบาลสตูล กับโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติเซอร์นา รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย article

MOC  โรงเรียนอนุบาลสตูล กับโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติเซอร์นา รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

   โรงเรียนอนุบาลสตูล ประเทศไทย  และโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติเซอร์นา รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย  ลงนามความร่วมมือโรงเรียนคู่พัฒนาการศึกษา  แลกเปลี่ยนนวัตกรรมทางการศึกษา  ประเพณี  วัฒนธรรม  เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ปี 2558  และพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นพลโลก

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม  2555  นายพิศาล  ทองเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโรงเรียนคู่พัฒนาไทย-มาเลเซีย (MOC)  ระหว่าง โรงเรียนอนุบาลสตูล  จ.สตูล ประเทศไทย  โดยนายสุทธิ  สายสุนีย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล  กับโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติเซอร์นา รัฐเปอร์ลิส  ประเทศมาเลเซีย  โดยนายโรสลัน บิน ยาทิม  ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติเซอร์นา   โดยมีนายกอเฉ็ม  หมีนเหม  รอง ผอ.สพป.สตูล รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สตูล  และนายอัมมัด ชุกกรี บิน อาลิ   ประธานสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติ เซอร์นา  ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน     อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล    ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ   ผู้บริหารโรงเรียน   ครู    นักเรียน   ไทย-มาเลเซีย    คณะกรรมการสถานศึกษา   ผู้นำศาสนา    ผู้นำชุมชน   ผู้ปกครองนักเรียน  ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างเนืองแน่น     พร้อมกันนี้  ผวจ.สตูล  ได้มอบรางวัลชนะเลิศการทำหนังการ์ตูนให้แก่นักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนด้วย

  การลงนามความร่วมมือ MOC  ในครั้งนี้   วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครือข่ายคู่พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ   เป็นการเตรียมพร้อมบุคลากร  ครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง   เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกันในปี 2558   และพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นพลโลกสนองโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  กระทรวงศึกษาธิการ   โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู  นักเรียน  ทางด้านวิชาการ    ICT  การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน   การแลกเปลี่ยนในเรื่องวิถีชีวิต   ประเพณี    วัฒนธรรม   ภาษาไทย มลายู อังกฤษ   กิจกรรมครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนไทย-มาเลเซีย   ที่จะพัฒนาไปสู่เครือข่ายผู้ปกครองระหว่างประเทศต่อไป
บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com