dot
สพม.19 จัดค่ายเยาวชนทางสายใหม่ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 16/6/55 article

สพม.19 จัดค่ายเยาวชนทางสายใหม่ต้านภัยยาเสพติด

   โรงเรียนธาตุพิทยาคม อ.เชียงคาน จ.เลยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19(เลย-หนองบัวลำภู) ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 จัดโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่และปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2555
   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภายหลังจากการเป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ซึ่งดำเนินการมาระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2555 ที่โรงเรียนธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กล่าวว่า ค่ายเยาวชนทางสายใหม่เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์อย่างยิ่ง และโชคดีที่ได้ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 2101 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 มาดำเนินกิจกรรม เพื่อปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด ปลูกจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์รำลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนธาตุพิทยาคม จำนวน 279 คน
   นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร กล่าวต่อไปว่า นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่มีผู้นำชุมชน ชาวบ้าน พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน โดยเฉพาะทางอำเภอเชียงคาน และเทศบาลตำบลธาตุได้เข้ามาให้การส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงได้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ และร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือมาร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนรู้จักพิษภัยของยาเสพติด มาร่วมกันป้องกัน และสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น
   “ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ได้ตระหนักและจะให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกับชุมชน อำเภอ และจังหวัด” ผู้อำนวยการ สพม.19 กล่าว
   ทั้งนี้ หลังจากมีพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พันตรีอนุชิต อุดมทรัพย์ ผบ.ร้อย ทพ.2104 นายขุนเทือง ธนสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธาตุ นายไกรโรจน์  สิงห์สถิต ผอ. โรงเรียนธาตุพิทยาคม และคณะครู นักเรียน ประชน ผู้ปกครองได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณโรงเรียนธาตุพิทยาคม
กฤตภาส ดวงไพชุม ภาพ/ข่าวบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com