dot
สพป.ลย1พัฒนาบุคลลากรใช้แทบเล็ตเพื่อการเรียนการสอน วันที่ 11/9/55 article

สพป.ลย1พัฒนาบุคลลากรใช้แทบเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
   สำนักงานเขตพื้นที่การเพื่อศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   ที่ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการประยุกต์ใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะอบรมให้กับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 210 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 70 คน ใช้ระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ 4 วัน ระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2555 หลังจากนั้นจะอบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด จำนวน 186 คน ระหว่างวันที่ 13-19 กันยายน 2555 และ อบรมให้กับคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย
   นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า การอบรมในวันนี้ เป็นที่สังเกตว่า ครูผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ค่อนข้างมีอายุ อาจยังไม่คุ้นเคยกับการใช้แท็บเล็ต ยังสับสนกับระบบสัมผัสหน้าจออยู่บ้าง แต่เชื่อว่า หลังจากได้ผ่านการอบรมแล้วจะมีความรู้ มีทักษะ และมีความชำนาญในการบูรณาการการใช้แท็บเล็ตเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   ในส่วนของคอมพิวเตอร์พกพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับการจัดสรรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 2,577 เครื่อง ครูผู้สอน 180 เครื่อง ขณะนี้ได้รับการจัดสรรงวดแรกมาแล้ว จำนวน 1,648 เครื่อง
 บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com