dot
สพป.เลย เขต 2 มอบคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) วันที่ 11/9/55 article

สพป.เลย เขต 2 มอบคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
 
   นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานมอบคอมพิวเตอร์พกพา(tablet) ให้กับโรงเรียนที่ได้จัดสรรระยะที่ หนึ่ง จัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 4 สพป.เลย เขต 2 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
   นายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาล และการบริหารราชการ ได้กำหนดแนวทางจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(tablet) ให้แก่โรงเรียน และใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รวมทั้งกำหนดเป้าประสงค์ให้การเรียนรู้ทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เป็นการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐานที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จัดให้มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้หลากหลาย สอดรับความต้องการจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดรับความต้องการจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนการบริหารจัดการ
   บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา(tablet) ตามโครงการ one tablet per child ระยะที่ 1 จำนวน 1,312 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชน จำนวน 416 เครื่อง รวมจำนวนทั้งหมด 1,728 เครื่อง
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร tablet สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ได้พิจารณาจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (tablet) ระยะที่ 1 ให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน 60 โรงเรียนบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com