ReadyPlanet.com
dot
ข้อควรปฏิบัติสำหรับแรงงานไทยที่ได้รับการจ้างงานตามฤดูกาลจากนายจ้างนิวซีแลนด์ วันที่ 2/11/55 article

ข้อควรปฏิบัติสำหรับแรงงานไทยที่ได้รับการจ้างงานตามฤดูกาลจากนายจ้างนิวซีแลนด์
 
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ได้รับแจ้งจากกรมการจัดหางานว่าแรงงานไทยที่ได้รับการจ้างงานตามฤดูกาลจากนายจ้างนิวซีแลนด์ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ The Recognised Seasonal Employer (RSE) ให้ไปทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ จะต้องรับทราบสิทธิและระเบียบที่เกี่ยวข้องขณะทำงานอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ดังนี้
สิทธิตามกฎหมายในฐานะลูกจ้าง มีดังนี้
๑. ต้องทำสัญญาจ้างงานกับนายจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร สัญญาจ้างงานต้องระบุอัตราค่าจ้าง รายการค่าใช้จ่ายที่หักจากค่าจ้าง ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการจ้างงานอื่น ๆ เช่น เวลาทำงาน วันหยุดพักผ่อน และสิทธิการลาป่วย เป็นต้น ทั้งนี้นายจ้างจะต้องมอบสำเนาสัญญาจ้างงานให้ลูกจ้างถือไว้หนึ่งฉบับ
๒. นายจ้างต้องจัดสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัยให้ลูกจ้าง พร้อมทั้งจัดการอบรมการตรวจสอบดูแล และจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ให้ครบถ้วน
๓. ประเทศนิวซีแลนด์มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราที่ระบุไว้ ซึ่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนี้มีการทบทวนใหม่ทุกปี สามารถดูข้อมูลรายละเอียดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจากเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานนิวซีแลนด์ www.dol.govt.nz/er/pay
ข้อควรปฏิบัติสำหรับลูกจ้าง
๑. ต้องทำงานเฉพาะกับนายจ้างที่ระบุไว้ในวีซ่าทำงาน RSE เท่านั้น
๒. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างงาน
๓. ต้องทำงานอย่างครบถ้วนตามที่นายจ้างได้ให้การฝึกอบรมไว้
๔. ต้องทำงานตรงต่อเวลา เอาใจใส่ในงานที่ทำ และทุ่มเทในการทำงาน หากไม่สามารถทำงานตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ลูกจ้างอาจสูญเสียโอกาสการทำงานได้
๕. ต้องทำงานสม่ำเสมอและดูแลตัวเองในระหว่างที่ทำงาน หากไม่เข้าใจสามารถสอบถามจากหัวหน้างานได้
๖. เมื่อสัญญาจ้างงานสิ้นสุดลงหรือก่อนที่วีซ่า RSE สิ้นสุดลง หรือเมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะต้องเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ หากอยู่ทำงานต่ออย่างผิดกฎหมาย อาจถูกเนรเทศและห้ามไม่ให้กลับเข้าประเทศนิวซีแลนด์อีกเป็นระยะเวลา ๕ ปี
นางอุบล อยู่สุข จัดหางานจังหวัดเลย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่ได้รับการจ้างงานตามฤดูกาลจากนายจ้างนิวซีแลนด์ที่ขึ้นทะเบียนกับ The Recognised Seasonal Employer (RSE) และมาแจ้งการเดินทางด้วยตนเองได้รับทราบสิทธิและหน้าที่ขณะทำงานอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อสร้างความตระหนักและป้องกันมิให้แรงงานไทยดังกล่าวหลบหนีก่อนครบสัญญาจ้าง หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใด ๆ ในขณะทำงานอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ท่านสามารถติดต่อกับสารวัตรแรงงาน(Labour Inspector) หรือเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer) หรือผู้จัดการสัมพันธภาพ (Relationship Manager)ที่อยู่ในพื้นที่ของท่านซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลที่ท่านต้องการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐๐ ๒๐ ๙๐ ๒๐ (โทรฟรีในประเทศนิวซีแลนด์) หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย โทร. ๐-๔๒๘๑-๑๘๖๑  ในวันและเวลาราชการ
 
 ประชาสัมพันธ์

พิชิตภูกระดึง เที่ยวสงกรานต์บนยอดภู วันที่ 2/4/57 article
“ย้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์ริมฝั่งโขง” วันที่ 2/4/57 article
งานประเพณีสงกรานต์ “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ เทศบาลเมืองเลย” วันที่ 2/4/57 article
งานประเพณีสงกรานต์ และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อ.นาแห้ว วันที่ 2/4/57 article
จังหวัดเลยจัดวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 วันที่ 21/3/57 article
รับสมัครคัดเลือกไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 วันที่ 20/3/57 article
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างมาเลเซีย ครั้งที่ 2 วันที่ 18/3/57 article
เตือนแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ วันที่ 18/3/57 article
เตือนแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ วันที่ 18/3/57 article
ข่าวปัญหาการทำงานในประเทศลิเบีย วันที่ 873/57 article
มาเลเซียดำเนินการตรวจเข้มการเข้าเมืองของชาวต่างชาติ วันที่ 7/3/57 article
ให้นายจ้าง สถานประกอบการ ทราบเกี่ยวกับกฎกระทรวง วันที่ 7/3/57 article
มาเลเซียเตือนแรงงานไทยระวังถูกหลอกทำใบอนุญาตทำงานปลอม วันที่ 23/1/57 article
วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2 งานกาชาดดอกผ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย วันที่ 23/1/57 article
รายงานตัวผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษครั้งที่ 9 วันที่ 23/1/57 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างมาเลเซีย วันที่ 20/1/57 article
จังหวัดเลยแจ้งเลื่อนวันนัดพบแรงงานคนพิการ ประจำปี 2556 วันที่ 14/1/57 article
มาตรการในการผลักดันและลดจำนวนผู้ที่ลักลอบพำนักในเกาหลี วันที่ 14/1/57 article
คิดให้รอบคอบก่อนไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ วันที่ 14/1/57 article
การคัดกลองของเหลวในภาชนะประเภทต่าง ๆ ที่สนามบินอินชอน เกาหลี วันที่ 14/1/57 article
จัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้าง วันที่ 10/1/57 article
กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุน article
จังหวัดเลยจัดนัดพบแรงงานคนพิการ ประจำปี 2257 วันที่ 3/1/57 article
ประชาสัมพันธ์การยื่นวีซ่าเข้าประเทศฟินแลนด์ วันที่ 12/12/56 article
ประชาสัมพันธ์การนำยารักษาโรคเข้าไต้หวัน วันที่ 12/12/56 article
จังหวัดเลยจัดงาน “วันนัดพบแรงงาน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 12/12/56 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน วันที่ 28/11/56 article
เตือนคนหางานเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยใช้มาตรการยกเว้นวีซ่า วันที่ 19/11/56 article
ขยายเวลาขอรับใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง วันที่ 19/11/56 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วันที่ 19/11/56 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน วันที่ 19/11/56 article
รับสมัครและคัดเลือกคนหางานทำงานภาคเกษตรประเทศอิสราเอล วันที่ 23/10/56 article
เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีความประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว วันที่ 10/10/56 article
เตือนคนหางานไทยระวังถูกหลอกไปทำงานญี่ปุ่นโดยใช้ Free Visa วันที่ 10/10/56 article
รับสมัครคัดเลือกอบรมไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18/9/56 article
รับสมัครคนหางานไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย วันที่ 18/9/56 article
รับสมัครคนหางานไปทำงานกับนายจ้างประเทศไต้หวัน วันที่ 18/9/56 article
เตือน ...! สุราเป็นสาเหตุของความสูญเสีย วันที่ 19/9/56 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย article
ประกาศรับสมัครทดสอบไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 23/8/56 article
การยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุน วันที่ 23/8/56 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน วันที่ 14/8/56 article
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา วันที่ 14/8/56 article
รับสมัครไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ครั้งที่ 4 วันที่ 24/7/56 article
จัดส่งคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24/7/56 article
อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร วันที่ 24/7/56 article
เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว วันที่ 1/7/56 article
ความต้องการจ้างแรงงานไทยในไต้หวัน วันที่ 1/7/56 article
แรงงานไทยในมาเลเซียถูกจับกุมข้อหายาเสพติด วันที่ 20/6/56 article
รับสมัครคัดเลือกฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 วันที่ 30/5/56 article
เตือนคนงานที่จะเดินทางไปทำงานในรัฐซาราวัก วันที่ 23/5/56 article
อนุญาตให้ต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 23/5/56 article
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงาน article
วันนัดพบแรงงานครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 article
รับลงทะเบียนคนหางานเพื่อไปทำงานในเมืองมาเก๊า article
รับสมัครคนหางานไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน article
ประชาสัมพันธ์ข่าวกรมแรงงาน วันที่ 2/4/56 article
แจ้งสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวให้ยื่นคำร้องขอจ้าง วันที่ 26/3/56 article
รับสมัครสอบไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 14 วันที่ 26/3/56 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน วันที่ 26/3/56 article
แรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานกับนายจ้างให้ยื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าว article
รับสมัครคนหางานไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน วันที่ 15/3/56 article
รับสมัครคัดเลือกอบรมคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 article
ประกาศคนหาย วันที่ 11/3/56 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศบรูไน ครั้งที่ 2 วันที่ 11/3/56 article
นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ(นัดพบ IT) article
แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานให้ยื่นคำร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าว article
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย ประจำปี 2556 article
รับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีครั้งที่ 6 วันที่ 15/2/56 article
เชิญร่วมงาน “ การรับงานสู่บ้าน เพิ่มรายได้ในครัวเรือน และวันนัดพบแรงงาน ” วันที่ 5/2/56 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานบรูไน วันที่ 23/1/56 article
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประมาเลเซีย วันที่ 23/1/56 article
จัดหางานเลยแจ้งผู้ประกอบการพาแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสังคม วันที่ 23/1/56 article
เพื่อจัดส่งคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 18/1/56 article
งานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุสัจจะประจำปี 2556 วันที่ 16/1/56 article
เตือนคนหางานอย่าเดินทางเข้าไปทำงานนวดในรัฐซาราวักอย่างเด็ดขาด วันที่ 8/1/56 article
วันนัดพบแรงงานคนพิการ ประจำปี 2556 วันที่ 3/1/56 article
ประกาศคนหาย วันที่ 19/12/55 article
รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานเกษตรประเทศอิสราเอล วันที่ 18/12/55 article
เตือนแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานก่อสร้างในประเทศมาเลเซีย วันที่ 18/12/55 article
ด่วน...แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว รีบยื่นเอกสารเปลี่ยนสถานภาพแรงงานลาว วันที่ 18/12/55 article
กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ วันที่ 14/12/55 article
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับคนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักร วันที่ 3/12/55 article
ขอเชิญร่วมงาน “วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2556” วันที่ 3/12/55 article
รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 23/11/55 article
นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเลย วันที่ 23/11/55 article
สำนักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน สาขา 84 ชุมชน วันที่ 23/11/55 article
รณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว วันที่ 22/11/55 article
พัฒนาสังคมฯ จ.เลย สรรหาบุคคลติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 22/11/55 article
สภากาชาดไทยขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ป วันที่ 16/11/55 article
ประกาศคนหาย วันที่ 15/11/55 article
อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถติดต่อให้ท่านไปทำงานที่ไต้หวัน วันที่ 8/11/55 article
สถานการณ์ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคต่างชาติภายใต้ระบบ JITCO หลังแผ่นดินไหวผ่านไป ๑ ปี วันที่ 2/11/55 article
เร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวพม่า ลาว และกัมพูชา วันที่ 2/11/55 article
ไต้หวันไม่มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในปี ๒๕๕๖ วันที่ 2/11/55 article
โครงการสำนักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน สาขา ๘๔ ชุมชน วันที่ 2/11/55 article
เที่ยวเชียงคาน ร่วมงานออกพรรษา “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” วันที่ 25/10/55 article
เปลี่ยนแปลงระบบการขออนุญาตกลับเข้าประเทศระบบใหม่ของประเทศญี่ปุ่น วันที่ 25/10/55 article
เชิญร่วมงานปักหมายเขตวิสุงคามสีมาแสดงมุทิตาจิตสักการะหลวงปู่พัน วันที่ 14/10/55 article
จังหวัดเลยจัดมวยการกุศลชิงแชมป์โลก “ครูไทยต้านภัยยาเสพติด” วันที่ 11/10/55 article
อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างวิ่งเต้นไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล วันที่10/10/55 article
สถานประกอบการในมาเลเซียจ้างแรงงานหญิงไทยด้วยการแต่งงาน วันที่ 10/10/55 article
เตือนคนหางานถูกหลอกลวงจากการเสนองานทางอินเตอร์เน็ท วันที่ 10/10/55 article
บรูไนห้ามนำยาทุกชนิดเข้าประเทศ วันที่ 2/10/55 article
แจ้งเตือนคนหางานจะเดินทางไปทำงานเกษตรในอิสราเอลกับโครงการ TIC วันที่ 2/10/55 article
การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในไต้หวัน วันที่ 2/10/55 article
รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เพื่อจัดส่งคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น วันที่ 19/9/55 article
โครงการสินเชื่อเพื่อการไปทำงานต่างประเทศ วันที่ 7/9/55 article
การเปลี่ยนการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) วันที่ 7/9/55 article
รับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๓ article
กองทัพภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “รักเพลง รักแผ่นดิน” article
ป​ระกวดวาดภา​พระบายสี “โมเดิร์นไน​น์การ์ตูนร่​วมอนุรักษ์​พลังงาน” article
ขยายการพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง article
พิธีอุปสมบทบุตรชาย ผอ.สปพ.19 วันที่ 30/7/55 article
ขอแสดงความยินดีบุตรสาว ร.อ.เสถียร ตาว่าง ผบ.ร้อย ทพ.2101 จบการศึกษา วันที่ 10/7/55 article
ด่วน...! เปิดรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น วันที่ 6/7/55 article
ขอแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัว “คล้ายทิม” ที่สูญเสีย “คุณแม่สวิง คล้ายทิม” article
ขอเชิญร่วมงาน “วันนัดพบแรงงานย่อย”ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 15/6/55 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันแรงงานต่างด้าว วันที่ 15/6/55 article
ข่าวประชาสัมพันธ์การไปทำงานในประเทศอียิปต์ วันที่ 15/6/55 article
เด็กหญิง มนัสนันท์ บัวนาค (น้องหญิง) article
งานประเพณีบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ จ.เลย article
ททท.จ.เลย จัดใหญ่งานผีขนน้ำ-บุญบั้งไฟ article
อ.ด่านซ้าย เชิญร่วมพิธีงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2555 article
การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 “เมืองเลยเกมส์” article
ททท.เลย เชิญเที่ยวงานสงกรานต์ชมแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่ อ.นาแห้ว article
“เลย” จัดงาน “สืบสานตำนานไทดำ – ตุ้มโฮมปี้น้องไต” article
เที่ยวงานย้อนวันวาน สงกรานต์เชียงคาน ม่วนหลาย article
ขอแสดงความยินดี ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ จ.เลย ได้รับรางวัลผู้สื่อข่าวดีเด่น article
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย ประจำปี 2555 article
พิธีอุปสบบทนายเดชนะ รักษ์จรรยาวงศ์ บุตรชายนายดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ผู้สื่อข่าว “เดลินิวส์” ประจำจังหวัดเลย article
เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงาเว้าจาภาษาเลย article
จังหวัดเลย จัดงานคนพิการสากล ประจำปี 2555 article
ลมหนาวพรากแม่ไปจากมุกวอนสังคมช่วยเหลือ article
ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย 2555 วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 55 article
ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์และอุปกรณ์การเรียน article
เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดถ้ำข้าวสารหิน บ้านผาสะนาตำบลทรัพย์ไพรวัลย์ อำเภอเอราวัณ article
จ.เลย จำหน่ายของขวัญสินค้า OTOP ในช่วงปีใหม่ article
เลยจัดมวยไทย “ศึกเทิดไท้องค์ราชันย์” article
ภูกระดึง กำหนดนักท่องเที่ยว 5,000 คน/วัน article
สำหรับคนพิการแจกรถวีลแชร์ article
ขอเชิญเที่ยวงานวันข้าวไร่ สนามกีฬา อบต.กกสะทอน ครั้งที่ 9 article
มะม่วงแช่อิ่มระดับห้าดาวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยผักกูด article
ชุมชนบ้านชมเจริญทำขนมจีนแห้งเป็นที่นิยมของตลาด article
เทศบาลตำบลเอราวัณ จัดโครงการชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าว article
ขอแสดงความเสียใจต่อประธาน อบต.น้ำสวย ที่สูญเสียคุณพ่อ article
ขอแสดงความยินดีพิธีมงคลสมรสบุตรสาวกำนันฯ ประครอง articleบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com