dot
ข้อควรปฏิบัติสำหรับแรงงานไทยที่ได้รับการจ้างงานตามฤดูกาลจากนายจ้างนิวซีแลนด์ วันที่ 2/11/55 article

ข้อควรปฏิบัติสำหรับแรงงานไทยที่ได้รับการจ้างงานตามฤดูกาลจากนายจ้างนิวซีแลนด์
 
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ได้รับแจ้งจากกรมการจัดหางานว่าแรงงานไทยที่ได้รับการจ้างงานตามฤดูกาลจากนายจ้างนิวซีแลนด์ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ The Recognised Seasonal Employer (RSE) ให้ไปทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ จะต้องรับทราบสิทธิและระเบียบที่เกี่ยวข้องขณะทำงานอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ดังนี้
สิทธิตามกฎหมายในฐานะลูกจ้าง มีดังนี้
๑. ต้องทำสัญญาจ้างงานกับนายจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร สัญญาจ้างงานต้องระบุอัตราค่าจ้าง รายการค่าใช้จ่ายที่หักจากค่าจ้าง ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการจ้างงานอื่น ๆ เช่น เวลาทำงาน วันหยุดพักผ่อน และสิทธิการลาป่วย เป็นต้น ทั้งนี้นายจ้างจะต้องมอบสำเนาสัญญาจ้างงานให้ลูกจ้างถือไว้หนึ่งฉบับ
๒. นายจ้างต้องจัดสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัยให้ลูกจ้าง พร้อมทั้งจัดการอบรมการตรวจสอบดูแล และจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ให้ครบถ้วน
๓. ประเทศนิวซีแลนด์มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราที่ระบุไว้ ซึ่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนี้มีการทบทวนใหม่ทุกปี สามารถดูข้อมูลรายละเอียดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจากเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานนิวซีแลนด์ www.dol.govt.nz/er/pay
ข้อควรปฏิบัติสำหรับลูกจ้าง
๑. ต้องทำงานเฉพาะกับนายจ้างที่ระบุไว้ในวีซ่าทำงาน RSE เท่านั้น
๒. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างงาน
๓. ต้องทำงานอย่างครบถ้วนตามที่นายจ้างได้ให้การฝึกอบรมไว้
๔. ต้องทำงานตรงต่อเวลา เอาใจใส่ในงานที่ทำ และทุ่มเทในการทำงาน หากไม่สามารถทำงานตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ลูกจ้างอาจสูญเสียโอกาสการทำงานได้
๕. ต้องทำงานสม่ำเสมอและดูแลตัวเองในระหว่างที่ทำงาน หากไม่เข้าใจสามารถสอบถามจากหัวหน้างานได้
๖. เมื่อสัญญาจ้างงานสิ้นสุดลงหรือก่อนที่วีซ่า RSE สิ้นสุดลง หรือเมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะต้องเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ หากอยู่ทำงานต่ออย่างผิดกฎหมาย อาจถูกเนรเทศและห้ามไม่ให้กลับเข้าประเทศนิวซีแลนด์อีกเป็นระยะเวลา ๕ ปี
นางอุบล อยู่สุข จัดหางานจังหวัดเลย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่ได้รับการจ้างงานตามฤดูกาลจากนายจ้างนิวซีแลนด์ที่ขึ้นทะเบียนกับ The Recognised Seasonal Employer (RSE) และมาแจ้งการเดินทางด้วยตนเองได้รับทราบสิทธิและหน้าที่ขณะทำงานอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อสร้างความตระหนักและป้องกันมิให้แรงงานไทยดังกล่าวหลบหนีก่อนครบสัญญาจ้าง หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใด ๆ ในขณะทำงานอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ท่านสามารถติดต่อกับสารวัตรแรงงาน(Labour Inspector) หรือเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer) หรือผู้จัดการสัมพันธภาพ (Relationship Manager)ที่อยู่ในพื้นที่ของท่านซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลที่ท่านต้องการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐๐ ๒๐ ๙๐ ๒๐ (โทรฟรีในประเทศนิวซีแลนด์) หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย โทร. ๐-๔๒๘๑-๑๘๖๑  ในวันและเวลาราชการ
 
 บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com