dot
สพป.สตูล จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสตูล วันที่ 21/12/55 article

สพป.สตูล จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสตูล
 
  วันที่ 21 ธ.ค.55  นายนิสิต ชายภักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้รับมอบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  เพื่อให้การป้องกันช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียน  เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ   ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร  ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาสภาพครอบครัว เพื่อให้สามารถได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ   เจริญเติบโตอย่างปลอดภัยในสังคม เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต 
   ทั้งนี้ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (ฉก.ชน. สพป.สตูล) จะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ที่พร้อมออกไปให้การดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดสตูล ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ปัญหาความเสี่ยงในการถูกคุกคามทางเพศ การตั้งท้องก่อนวัยเรียน ปัญหายาเสพติด  ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม พร้อมการส่งเสริมดูแลเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี                   
   นายนิสิต กล่าวในตอนท้ายว่า สพป.สตูล ใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นกำลังในการปกป้องเด็กและเยาวชน โดยหากพบภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในจังหวัดสตูล สามารถโทรแจ้งที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  หมายเลขโทรศัพท์ 074-722314  หรือ 089-8762817บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com