dot
ร.ร.จุฬาภรณ์ฯเลย รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ญี่ปุ่น วันที่ 3/9/56 article

ร.ร.จุฬาภรณ์ฯเลย รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ญี่ปุ่น

   เมื่อปี พ.ศ. 2538 เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ตามด้วยชื่อจังหวัดสถานที่ตั้ง ทั้งหมด 12 แห่ง ประจำเขตการศึกษาต่างๆ ทุกเขตการศึกษาของประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช สตูล เชียงราย พิษณุโลก ลพบุรี ปทุมธานี มุกดาหาร บุรีรัมย์ ชลบุรี เพชรบุรี และ เลย ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ คือ "จุฬาภรณราชวิทยาลัย" ตามด้วยชื่อจังหวัดอันเป็นสถานที่ตั้ง ซึ่งเป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Princess Chulabhorn's College, Loei" เปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2538 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสหศึกษา เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย มีภาระรับผิดชอบในเขตพื้นที่อีสานตอนบน  7 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด เลย บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี สกลนคร หนองบัวลำภู ขอนแก่น จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับนักเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ เพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
   ผอ.ทินกร นนทการ กล่าวว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย เป็น 1 ใน 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกจาก วิทยาลัย Tomakomai ประเทศญี่ปุ่น ให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม สาขาพลังงานทดแทน ในงาน Shizuoka Kita Youth Science Engineering Forum 2013 ณ เมืองชิชูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นผลจากการที่โรงเรียนฯได้รับรางวัลจากโครงการ Thailand Go Green ปี 2555 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 1.รางวัลชนะเลิศ เพลงเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ ระดับประเทศ ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2.รางวัลดีเยี่ยม การสืบค้นภาพจากสื่อออนไลน์ การเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมชุดโซลาร์เซลล์ขนาด 1.5 kW 3.รางวัลขวัญใจสื่อมวลชนกิจกรรมเรียนรู้สู้ภัยพิบัติด้วยนวัตกรรมพลังงานทดแทน ได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ผลงานการจัดทำนวัตกรรมพลังงานทดแทนเพื่อการเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ และต้องเข้าร่วมแข่งขันกับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกอีก 40 ประเทศทั่วโลก
   ผอ.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลยเปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีที่ทางโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบ Oral Presentation สาขาพลังงาน ระดับนานาชาติ (The 1st Prize Presentation : Energy) ในงาน Shizuoka Kita Youth Science Engineering Furum 2013 (SKYSEF 2013) ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ Shizuoka Kita Junior & Senior High School เมืองชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
   โครงการ SKYSEF 2013 เป็นการร่วมมือกันของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลก ที่ส่งผลงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการคัดเลือก ซึ่งในปีนี้มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้งแบบ Oral Presentation 27 ผลงาน และแบบ Poster Presentation 65 ผลงาน แบ่งเป็นสาขาพลังงาน 23 ผลงาน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 37 ผลงาน และสาขาความหลากหลายทางชีวภาพ 32 จำนวน  นอกจากนั้นยังการเรียนรู้ศูนย์วิจัย International Joint Project การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วม 27 โรงเรียน จาก 9 ประเทศ คือ South Korea , Italy , Taiwan , Thailand , USA Guam , China , Australia , Iran และ Japan
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย โครงงานนำเสนอแบบ Oral Presentation เรื่อง Water Heater with Compound Mixed Concentrators และการนำเสนอแบบ Poster Presentation เรื่อง The Rechargeable Battery Power นักเรียนที่นำเสนอ คือ นายคิโยชิ มณีแสง, นายสุขวิช จิตรจักร, และนายมารุต กุลวงค์ โดยครูที่ปรึกษา นายสงกรานต์ บุตตะวงค์, นางน้ำผึ้ง สุพรมอินทร์ และนางสาวดารณี ไชยเวช พร้อมด้วยผู้อำนวยการทินกร นนทการ และนางเรณู ตระกูลทองเสน ร่วมเป็นกำลังใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย ส่วนโครงการ KOSEN เป็นนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวชนนิกานต์ สรรพสอน, นางสาวปิยะธิดา ชาวหนอง และนางสาวอรุณกมล บัวศรี โดยมีนางนพมาศ ไทยภักดี เป็นครูที่ปรึกษา
   นับเป็นโอกาสดีของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย ที่รับผิดชอบพื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอีสานเหนือตอนบน สามารถยกระดับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ สมกับเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค”ข่าวเมืองเลย

ชาวบ้านแห่ขุดพระพุทธรูปนับร้อยปีหลังเจ้าอาวาสเข้าฝัน วันที่ 17/4/57 article
อาศัยช่วงสงกรานต์แอบส่งยาบ้า วันที่ 15/4/57 article
เมาขับรถชนต้นมะขามข้างทางรถพังยับตายคาที่ 2 ศพ article
ผู้ว่าฯเลย เข้มตรวจสารเสพติดวัยรุ่นที่ก่อเหตุอาละวาดเล่นน้ำสงกรานต์ article
จัดยิ่งใหญ่งานแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลกบ้านแสงภา อ.นาแห้ว article
นักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานสงกรานต์ไทยลาวแห่ต้นดอกไม้อำเภอนาแห้ว วันที่ 14/4/57 article
คุยกันไม่รู้เรื่องหนุ่มเลือดร้อนแทงเพื่อนลาวดับ วันที่ 13/4/57 article
ขับรถเร็วแหกโค้งตายคาที่ วันที่ 13/4/57 article
อำเภอนาแห้วพายุร้อนพัดถล่มสี่หมู่บ้านเหล่ากอหก วันที่ 12/4/57 article
เชียงคานเปิดงานผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12/4/57 article
ผู้ว่าฯเลย ปล่อยกุ้งก้ามกรามสี่แสนตัวอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนล่าง วันที่ 11/4/57 article
อ.ด่านซ้าย เปิดศูนย์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 วันที่ 11/4/57 article
บริษัทประกันมอบสินไหม 13 ศพที่โค้งร้อยศพภูเรือ วันที่ 11/4/57 article
แดงจังหวัดเลยยื่นหนังสือผู้ว่าฯไม่เอารัฐฐาธิปัติย์ วันที่ 11/4/57 article
สนธิกำลังตรวจยึดไม้ชิงชันแปรรูป วันที่ 10/4/57 article
สงกรานต์เชียงคานเข้มพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า วันที่ 10/4/57 article
อากาศร้อนเพลิงไหม้บ้านวอดทั้งหลัง วันที่ 10/4/57 article
ประเพณีสงกรานต์แห่ต้นดอกไม้หนึ่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก วันที่ 9/4/57 article
ช้างป่าภูหลวงวิ่งชาร์จเจ้าหน้าที่ฯหวิดดับ article
สิบล้อคนงานตัดอ้อยพลิกคว่ำโค้งร้อยสพ อ.วังสะพุง ตาย 13 ศพ (วีดีโอ) วันที่ 7/4/57 article
ตำรวจทางหลวงเลยจับกุมแก๊งค์ลักลอบขนไม้พะยูงและตัวนิ่ม วันที่ 6/4/57 article
จับทหารเกณฑ์อ้างยากจนรับจ้างส่งยาบ้าซื้อนมเลี้ยงลูก (วีดีโอ) วันที่ 4/4/57 article
เช่ารีสอร์ทขายยาบ้า วันที่ 3/4/57 article
ตั้งด่านตรวจจับสองหญิงลาวซุกยาบ้ารูทวารหนัก วันที่ 2/4/57 article
รองผู้ว่าฯ เลย ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ วันที่ 2/4/57 article
ผู้เฒ่าตายขึ้นอืดในห้องน้ำกว่า 2 วัน วันที่ 31/3/57 article
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะสามัญ วันที่ 29/3/57 article
ชุดสืบสวนภูธรเลยจับอาร์ม ร่องจิก ได้ยาบ้า 600 เม็ด วันที่ 28/3/57 article
รวบแก็งค์ส่งรถพรีรันเน่อร์ข้ามลาว วันที่ 27/3/57 article
รถไถพลิกคว่ำหลังคาเหล็กเจาะไหปลาร้าดับคาที่ article
พลังสตรีอำเภอด่านซ้ายร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 27/3/57 article
ผู้ว่าฯเลย นำกำลังตรวจค้นเรือนจำพบอาวุธเหล้าหมัก วันที่ 27/3/57 article
กกต.เลยจัดเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปเลือกตั้ง สว. วันที่ 27/3/57 article
ลูกช้างเพศเมียภูหลวงตกหน้าผาน้ำตกตาย 1 ตัว วันที่ 27/3/57 article
พระเจอตำรวจตกใจทิ้งยาบ้า วันที่ 26/3/57 article
ป้าวัย 65 ปี โร่แจ้งตำรวจโดนแก็งค์ตกตกไปหนึ่งบาท วันที่ 26/3/57 article
เด็กสาธิต มรภ.จังหวัดเลย สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 100 วันที่ 26/3/57 article
ขอโน๊ตบุ๊คคืนจากตำรวจมีพิรุจค้นตัวพบยาบ้า article
อำเภอนาแห้วเปิดโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด article
จังหวัดเลยตรวจยึดไม้พะยูงค่ากว่าสองล้านบาท วันที่ 25/3/57 article
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ article
อำเภอวังสะพุงแม่ค้าลอตเตอรี่แห่ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเลือกตั้ง สว.คึกคัก (วีดีโอ) วันที่ 23/3/57 article
ตำรวจรวบสองผัวเมียค้ายาบ้าพร้อมยึดทรัพย์จำนวนมาก (วีดีโอ) วันที่ 21/3/57 article
ขายไม้ทำข้าวหลามบังหน้าตระเวนขายยาบ้าจับได้ 8 พันเม็ด (วีดีโอ) วันที่ 20/3/57 article
มอบถุงยังชีพพระราชทานกรณีพายุลูกเห็บถล่มอำเภอภูเรือ (วีดีโอ) วันที่ 20/3/57 article
สองวัยรุ่นลาวขโมยรถ จยย.สองคันข้ามลาว article
จ.เลย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่ วันที่ 20/3/57 article
ตำรวจนาแห้วจับกุมชายซุกปืนเถื่อนไว้ในบ้าน วันที่ 18/3/57 article
จับหนุ่มอุดรซุกยาบ้าใต้เบาะร่วมสี่พันเม็ด วันที่ 18/3/57 article
ทหารพราน 21 “ซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างถวายพ่อของแผ่นดิน” (วีดีโอ) วันที่ 17/3/57 articleบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com